BRUNTÁL | Bývalý opuštěný kamenolom s lomovým jezírkem na jihozápadním okraji města byl navržen k vyhlášení jako Evropsky významná lokalita, kód CZ 0813453. Motivem navrhované ochrany byla významná populace čolka velkého (Triturus cristatus).

Foto: MěÚ Bruntál

V lomovém jezírku se přirozeně zdržuje voda. Kdysi to bylo ideální refugium pro velký počet ohrožených druhů. V roce 1977 zde byly prokázány relativně stabilní populace čolka velkého, čolka obecného, čolka horského, kuňky žlutobřiché, ropuchy obecné, skokana hnědého, slepýše křehkého – severního, slepýše křehkého – východního, ještěrky živorodé, ještěrky obecné, užovky obojkové a zmije obecné. Všechny zjištěné druhy živočichů jsou zapsány v Červeném seznamu obojživelníků a plazů ČR, Jeřábková et. al., 2017. Současně jsou chráněny zákonem o ochraně přírody jako zvláště chráněné druhy. Postupným zarůstáním lokality došlo k vymizení některých druhů a výraznému zmenšení populací.

V roce 2018 při provádění dlouhodobého a podrobného přírodovědného inventarizačního průzkumu lokality bylo zjištěno, že relativně stabilní jsou pouze populace čolka velkého, čolka obecného a ještěrky obecné. Došlo k výraznému snížení počtu jedinců u čolka horského, slepýše křehkého – severního, slepýše křehkého – východního, ještěrky živorodé, užovky obojkové a zmije obecné.

V  roce 2018 se už nepodařilo prokázat výskyt kuňky žlutobřiché, ropuchy obecné, skokana hnědého. Přírodovědný inventarizační průzkum lokality dlouhodobě prováděl bruntálský rodák Petr Meca, který navrhl i opatření pro zlepšení stavu populací jednotlivých druhů. Je navrhovaná celá řada postupných opatření.

Redukcí většiny dřevin v okolí lomového jezírka dojde ke snížení zastínění plochy a opadu listí na vodní plochu. Dojde k žádoucí podpoře oslunění, podpoře růstu vodních rostlin a na ně vázaných organismů, prodloužení vegetačního období osluněné tůně. Pečlivě budou vybrány doupné stromy, které budou ponechány.

Je navrhované i občasné kosení okolního zarostlého pozemku, který je nezbytný pro vývoj většiny obojživelníků, kteří plochu překonávají v době migrace na svá zimoviště (dá se říct, že každý druh preferuje něco jiného, některý les, jiný pod kameny v blízkosti mokřadu atd.).  V lomovém jezírku budou šetrně odstraněny nánosy listí v litorálním pásmu tak, aby došlo k jeho rozšíření.

Na lokalitě bude vyhloubena alespoň jedna další tůň k podpoře biologické rozmanitost a posílení místních populací obojživelníků. Bude založeno i zimoviště na sušším prosluněném místě v blízkosti umělého valu, které je důležité jak pro dospělce obojživelníků, tak pro vývoj jejich larev, které během léta metamorfují, vylézají z vody a přecházejí do suchozemské fáze života, kde žijí pod kameny, ležícím dřevem, v mechu atd.

Nezbytnou součástí navrhovaných opatření je i postupná likvidace větší části orobince, který způsobuje daleko vážnější zazemnění mokřadů než spad listí. Po vykácení dřevin bude nutná občasná likvidace výmladků, aby v horizontu několika let nedošlo k opětovnému zastínění plochy lomového jezírka. Je navržena pouze mechanická likvidace bez použití chemických přípravků. Ze všech obojživelníků jsou právě larvy čolků nejvíce náchylné na chemické znečištění a hlavně na pesticidy. Ty způsobují deformace těla, zpomalený vývoj a zvýšenou úmrtnost.

Realizace navržených opatření je nezbytným předpokladem k obnově a zachování lokality a podpory populací jednotlivých zvláště chráněných druhů v lokalitě. Obnova lokality přispěje k výchově obyvatel a návštěvníků města a ke správnému chápání přírodních procesů a zapojení společnosti do ochrany přírody a krajiny.

Navržená opatření bude postupně realizovat město Bruntál z prostředků Ekologického fondu města Bruntálu prostřednictvím odborné firmy, která má s mokřadními biotopy dlouholeté zkušenosti. Město Bruntál se bude pokoušet získat na realizaci opatření dotaci z Programu péče o krajinu.

Pokud se realizace podaří, bude na lokalitě nainstalován i informační panel, který bude obsahovat vše podstatné o druzích na lokalitě a o jednotlivých realizovaných opatřeních. Při psaní této zprávy bylo  čerpáno z Přírodovědného inventarizačního průzkumu lokality lom u Marburku, Petr Meca, 2018.

Zdroj: MěÚ Bruntál

top