BRUNTÁL | Zastupitelstvo v Bruntále schválilo Místní plán inkluze (MPI). Sociální a ekonomická slabost rodin, nízké kompetence rodičů k přípravě dětí na vzdělání, nepravidelná docházka do škol. MPI přinese řadu opatření pro zlepšení této situace. Vznikne například předškolní centrum a nová služba na podporu rodin s dětmi, bude zavedena pozice projektového pracovníka pro oblast vzdělávání a mnohé další.

Foto: MěÚ Bruntál

V návaznosti na MPI vznikne předškolní centrum, které má motivovat rodiny z vyloučených lokalit k předškolní docházce, nebo nová služba péče o rodiny s předškolními dětmi zaměřená na přímou práci v rodinách. „Cílem těchto opatření je podpořit rodiny ve schopnosti připravit dítě na vzdělávání a usnadnit dětem nástup do základní školy. Rodiče dětí budou podporováni v zapojování do domácí přípravy v rámci doučování přímo v rodinách. Budou podporovány i stávající služby terénní sociální práce s rodinou a také doučování dětí ve školách.“ Uvedl 1. místostarosta Bruntálu Vladimír Jedlička.

Školy také začnou zjišťovat psychosociální klima mezi žáky. Pedagogové budou připravováni pro práci s různorodou skupinou žáků a pro zavádění a rozvoj inkluzivního vzdělávání. Městský úřad zřídí pozice projektového pracovníka pro oblast vzdělávání a koordinátora inkluze ve vzdělávání.

Pro jednání mezi rodinami a školou bude využíváno služeb facilitátora, který pomůže vyjasňovat stanoviska a potřeby jednotlivých aktérů a zajistí bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné strany. Expert Agentury pro sociální začleňování Vladimír Foist k tomu dodává: „V územích se sociálně vyloučenými lokalitami se snažíme najít lidi, kteří dokáží být dobrými prostředníky mezi školou a konkrétní komunitou. Jde o to, aby v lokalitě fungoval člověk, který zná danou komunitu a může tím škole pomoct a naopak, může přiblížit komunitě, co jí nabízí škola. Důležitá je vždy trpělivost a snaha najít shodu.“

V Bruntále bude rovněž rozvíjena prevence a náprava sociálně patologických i zdravotních problémů mládeže za využití takzvaných vrstevnických programů, kdy s dětmi a mladými lidmi pracují přímo předem odborně připravení vrstevníci nebo tzv. „starší kamarádi“.

Cílem místního plánu inkluze je do roku 2020 za pomoci naplánovaných opatření co nejlépe řešit identifikované problémy.  Všechny děti v Bruntále by měly být připraveny na vstup do základních škol a měly by se v nich cítit bezpečně. Stejně tak i rodiče dětí by měli školu vnímat jako bezpečné a vstřícné prostředí.  Všichni zapojení aktéři vzdělávání budou na naplňování této vize úzce spolupracovat.

Zdroj: MěÚ Bruntál