BRUNTÁLSKO | Začala topná sezóna a s ní číhá na majitele nemovitostí nebezpečí vzniku požárů sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech. Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba komínového tělesa, protože i malé nečistoty v komíně mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti. Nezapomínejme proto na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně tak jako na kontrolu technického stavu komínu odborníky – kominíky!

Foto: HZS MSK

Komín a hasiči
Od počátku roku ke konci měsíce září evidují hasiči na okrese Bruntál 14 požárů komínových těles. Majitelé, kteří neprokázali hasičům kontrolu a čištění spalinové cesty, byli pokutováni v přestupkovém řízení a do provedení revize spalinové cesty odbornou osobou (revizním technikem komínů), jim bylo zakázáno komín užívat.

Povinnosti při údržbě spalinové cesty jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, ve znění pozdějších předpisů.

Revize spalinové cesty se provádí:

před jejím uvedením do provozu,
při každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
po komínovém požáru,
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest. Seznam revizních techniků můžete rovněž nalézt např. na webových stránkách Společenstva kominíků ČR.

Čištění spalinové cesty

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Zejména z důvodu řešení problémů s vyskytujícími se tzv. „falešnými kominíky“, tj. aby se předešlo situacím, kdy lidé „naletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, byla vytvořena databáze revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR. Na internetové adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ si nyní může každý ověřit, zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení.

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu.

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.

Zdroj: HZS MSK, ÚO Bruntál, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení