KRNOV | Zklidnění automobilové dopravy. Zvýšení bezpečnosti pro žáky a obyvatele. Vybudování a vyznačení parkovacích stání. Zajištění prostupnosti území pro cyklisty. To jsou hlavní cíle nového dopravního řešení v okolí základní školy na Janáčkově náměstí. Město úpravy zrealizuje do konce srpna. 

Foto: Mapka

„Počátek změn se datuje k roku 2020, kdy probíhalo veřejné projednání k plánované stavbě jídelny na Janáčkově náměstí, na němž si občané stěžovali na dopravní situaci v této lokalitě. Bedlivě jsme si je vyslechli, shromáždili jejich připomínky a zapracovali je do projektu, který zpracoval autorizovaný projektant dopravních staveb Martin Krejčí. Ten navrhl dvě varianty, z toho jednu rychlou, která počítala pouze s úpravou dopravního značení. Po konzultacích mezi dopravní policií, speciálním stavebním úřadem a projektantem jsme se především na základě podnětů policistů rozhodli pro finančně i časově náročnější variantu, která zahrnuje také stavební úpravy,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.

Změna dopravního řešení se týká území vymezeného ulicemi Albrechtická, Seifertova, M. Gorkého a Rooseveltova. „V celé oblasti bude zavedena zóna 30. V Seifertově ulici, na vjezdech do zóny z ulic Albrechtické a Maxima Gorkého, budou vybudovány zpomalovací prahy a v křížení ulic Seifertovy a Máchovy zvýšená křižovatka. V uličce vedoucí kolem hlavních vchodů do obou pavilonů základní školy bude zřízena plnohodnotná školní ulice s celodenním zákazem vjezdu všech motorových vozidel mimo zásobování a vozidel obyvatel Janáčkova náměstí a zaměstnanců školy,“ popsal největší změny koordinátor městské mobility Michael Cestr.

V lokalitě bude vyznačeno či vybudováno přes 70 parkovacích míst, přímo u školy vzniknou čtyři nová místa K+R (kiss and ride), která budou sloužit pouze pro krátkodobé zastavení – výstup a nástup žáků. „S výjimkou Seifertovy ulice bude v území zaveden jednosměrný provoz pro auta. To znamená, že nově dojde ke zjednosměrnění Wolkerovy ulice a zbývající části ulice Křižkovského. Naopak cyklisté projedou oběma směry, protože ve všech ulicích budou vyznačeny takzvané cykloobousměrky,“ uzavřel Michael Cestr.

Zdroj: MěÚ Krnov