BRUNTÁL | Bruntálští zastupitelé v úterý 10. dubna rozhodli, že provozování kanalizace města zůstane v budoucnu „doma“: schválili tzv. smíšený model jejího provozu, tedy převedení majetku kanalizační infrastruktury do vlastnictví vodárenské společnosti VaK Bruntál a.s.

Foto: MěÚ Bruntál

Zastupitelé stáli před koncepčním rozhodnutím, nezbytným v souvislosti s blížícím se ukončením desetileté platnosti koncesní smlouvy na provozování kanalizace se společností SmVaK Ostrava a.s. ke konci letošního roku.

Rozhodovali se mezi dvěma variantami:

Zaprvé to byl tzv. oddílný model provozování kanalizace, kdy město kanalizaci vlastní, ale provozuje ji vybraná externí společnost – o tento provozní model mají obecně zájem převážně nadnárodní společnosti.

A zadruhé smíšený model, kdy vlastníkem je regionální vodárenská společnost, která zajišťuje provoz jak vodovodu, tak kanalizace vlastními silami. Tato varianta předpokládá majetkové vložení kanalizace v hodnotě stovek milionů korun do vlastnictví společnosti VaK Bruntál a.s., kterou vlastní města a obce v regionu – město Bruntál má v současné době ve VaKu více než třetinový podíl.

Město si před rozhodnutím zastupitelstva nechalo zpracovat odbornou analýzu provozování kanalizace a čistírny odpadních vod, přičemž z dokumentu vzešlo doporučení: zvolit smíšený model a převést kanalizaci a ČOV do VaKu. Pro tuto variantu bylo 20 z 21 hlasujících členů zastupitelstva.

Město tak spolu s majetkem převede na VaK i veškeré povinnosti, které z vlastnictví plynou, zejména financování obnovy majetku, kdy dojde k trvalému zajištění odborného provozování, údržby, obnovy a rozvoje kanalizační sítě.

Současně bude sjednoceno vlastnictví vodovodu a kanalizace ve městě – a napraven stav rozdrobení vlastnictví při privatizaci vodárenské infrastruktury v 90. letech. Dojde také ke sjednocení fakturace za vodné a stočné, kdy občané vyřídí vše na jednom místě.

Právě zákonem daná povinnost financování obnovy stokové sítě byla v diskusi nejčastější otázkou. Reálně potřebná částka na tento účel podle zpracovaného plánu činí v současné době 29 milionů korun ročně, přičemž s odpovídajícími výdaji na obnovu sítě bylo třeba počítat v obou popsaných variantách.

Bruntál se díky rozhodnutím z předchozích let neocitl ve svízelné situaci jako řada měst v ČR, kde zisky z vysokého stočného odvádějí zahraniční firmy, přitom tíže obnovy infrastruktury leží na městech a obcích. Nicméně nájemné hrazené stávajícím provozovatelem bruntálské kanalizace na základě koncesní smlouvy není schopno pokrýt plně obnovu majetku, takže v každém případě bude nutné výdaje zvýšit.

Potřebné prostředky přitom podle analýzy nemohou být získávány jinak než promítnutím do ceny stočného nebo do vyšších výdajů města. Výše stočného v roce 2018 činí 30,27 Kč/m3 včetně DPH. Odborná analýza předpokládá pro příští léta zvýšení v řádu několika korun, na druhou stranu předpovídá, že „dojde ke snížení ceny vodného převedením části režií VaK Bruntál a.s. do ceny stočného“.

Jak přesně se popsané změny promítnou do výše stočného a vodného, bude zřejmé až z následujících kalkulací. Veřejnost bude o změnách včas informována.

Zdroj: MěÚ Bruntál 

top