VRBNO POD PRADĚDEM | Ještě v letošním roce by mělo dojít k rekonstrukci státní silnice č. II/451 v úseku od začátku Vrbna k okružní křižovatce (ul. Nádražní). To povede k další úplné uzavírce, která se odhaduje na 70 dní. S rekonstrukcí by se mělo začít v srpnu 2019.

Vrbno_uzavírka_II.etapa

Oprava silnice II/451 byla rozdělena do dvou etap. Etapa I. nyní probíhá a na ní by měla navázat etapa II. Předběžnou informaci podal správce komunikace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Středisko Bruntál. Po dobu uzavírky budou moci úsekem řízené firmou zhotovitele projíždět pouze linkové autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému. Místní komunikace budou využívány k objízdným trasám.

Před zahájením stavby musí být ještě vybrán k realizaci zhotovitel, který se může přihlásit do 29.7.2019. Z tohoto důvodu nebylo možné přesně stanovit termín pro zahájení stavby a byl pouze informativně uveden měsíc srpen.

Název stavby
Oprava silnice II/451 Vrbno p. P. – Karlovice, II. etapa

Délka stavby
1397 m
Úsek stavby
Začátek osy lokálního staničení je v konci dělícího ostrůvku na rameni kruhového objezdu. Konec osy lokálního staničení je v místě odbočky k ČOV (čistírna odpadních vod).

Podrobnosti k provedení
Šířkové uspořádání bude zachováno. Úprava odboček a sjezdů bude provedena v nezbytné míře, jejich poloha bude zachována. Oprava vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky vozovky zpracované v říjnu 2017. Při stavebních pracích bude zohledněn souběh obecních komunikací, podélných parkovacích stání, chodníků, sjezdů a odboček na MK. Úpravy těchto navazujících míst (dorovnávky, výměna žlabů, úprava vpustí a zajištění lepšího odvodnění) budou řešeny v součinnosti s Městem Vrbnem p.P.

Podrobnosti ke stavbě
V rámci stavby bude proveden nový povrch komunikace, nové nezpevněné krajnice a úprava všech napojení dalších komunikací a sjezdů. Příslušenství silnic, jako jsou svislé dopravní značky a směrové sloupky, zůstanou bez úpravy.

Technické provedení
Dojde ke stržení krajnic v tl. 20 cm a k odstranění asfaltové vrstvy v tloušťce 180 mm na úroveň podkladní vrstvy ze stěrkodrti .

V případě dosažení vrstvy obsahující dehet během frézování je nutné tento nebezpečný odpad zlikvidovat dle platné legislativy.

V místech výrazných konstrukčních poruch bude provedena oprava okrajů vozovky v šířce 0,75 – 1,00 m

Dále dojde k vyrovnání nerovností pomocí vrstvy ŠD, bude proveden infiltrační postřik a následuje pokládka třívrstvého živičného krytu (podkladní vrstva v tloušťce 70 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 22+, spojovací postřik, ložní vrstva krytu v tloušťce 60 mm ACL 16+ , spojovací postřik, obrusná vrstva v tloušťce 50 mm beton ACO 11).

Pokládka ACO bude rozdělena na dva úseky, přibližně na poloviny, které dělí lokální staničení cca KM 0,700. Na první úsek (od kruhového objezdu do KM 0,700) bude položena vrstva ACO 11+ s příměsí 6% nanosilikátu v pojivu, na druhý úsek (od KM 0,700 do konce úseku) bude položena vrstva ACO 11 S modif. s příměsí 6% nanosilikátu.

Důvodem rozdílných technologií výroby směsí je stanovení testovacích úseků pro zavedení nových technologií výroby živičných směsí. Niveleta se nezvyšuje.

Zdroj: Vrbno pod Pradědem