MSK | Nový školní rok 2023/2024 začne v Moravskoslezském kraji v pondělí 4. září. Do mateřské školy půjde poprvé 11 a půl tisíce dětí, prvňáčků na základních školách bude zhruba 12 a půl tisíce, střední školy by mělo začít navštěvovat 11 a půl tisíce bývalých deváťáků.

Foto: Zdenka Spurná

Oproti loňskému roku jsou tyto počty nepatrně vyšší: prvňáčků bylo vloni asi o 500 méně, čerstvých středoškoláků o 700 méně. Do mateřinek letos nastoupil podobný počet dětí jako vloni. K maturitám by na konci tohoto školního roku mělo nastoupit asi 8100 žáků.

Nabídka oborů středních škol v Moravskoslezském kraji je určitě dostatečná nejen kapacitně, ale i co do rozmanitosti oborů. Jen na školách zřizovaných krajem je k dispozici skoro 12 a půl tisíce míst, další kapacity nabízí střední školy ostatních zřizovatelů. Proto byla naplněnost středních škol v našem kraji v minulém školním roce na 62 a půl procentech. Při počtu zájemců o středoškolské vzdělávání nebudou ani letos kapacity zcela využité. Snažíme se, aby nabídka oborů navazovala na poptávku po daných profesích na trhu práce. Aktuálně je poptávka firem hlavně po absolventech řemeslných oborů, proto se snažíme o vzdělávání v těchto oborech zvyšovat zájem, například kampaní Řemeslo má respekt nebo krajskými stipendii,uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a upřesnil, že mezi nejvíce poptávanými pracovníky jsou například klempíři, tesaři, pokrývači nebo nástrojáři. Doplnil, že v návaznosti na zvýšenou poptávku vznikl v minulosti například nový obor Sladovník-pivovarník. 

V novém školním roce vznikly na středních nebo vyšších odborných školách v Moravskoslezském kraji tři nové obory vzdělání. „Střední odborné učiliště DAKOL od září začíná vzdělávat v oboru Reprodukční grafik pro média, na Střední škole a Vyšší odborné škole v Kopřivnici přibyl nový obor Logistické a finanční služby. Třetím nově vzniklým oborem je Diplomovaný zdravotní laborant, který se od tohoto školního roku začne vyučovat na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a dodal, že k organizační změně došlo na opavské Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole. Ta ukončila činnost vyšší odborné školy a nově se tak jmenuje Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná Opava. 

KRAJSKÁ STIPENDIA

Moravskoslezský kraj jejich prostřednictvím už od školního roku 2017/2018 motivuje žáky ke studiu technických a řemeslných oborů. Aktuálně je krajskými stipendii podporováno třicet středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, v rozpočtu kraje je připraveno 14,5 milionu korun. Žák vybraného oboru vzdělání může na stipendiu při splnění nastavených kritérií obdržet za celý školní rok až 17 tisíc korun.

 

Mezi podpořenými obory zakončenými výučním listem jsou například Klempíř, Kominík, Řezník-uzenář nebo Pekař. Tyto obory mají prospěchovou, ale i motivační složku. Stipendii podporujeme také vybrané maturitní obory, například obor Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač nebo Operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Kromě technických oborů mohou stipendia na vybraných školách získat i žáci oborů Ošetřovatel, Zahradník nebo například Výrobce potravin,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje zapojení rodilých mluvčích do výuky cizích jazyků. Zejména u angličtiny se rok od roku navyšuje počet škol, které se do našeho programu zapojují. Letos předpokládáme, že na anglicky hovořícího rodilého mluvčího přispějeme 56 středním a vyšším odborným školám. V krajském rozpočtu máme pro tyto účely připraveno téměř 9 milionů korun. Zahraniční lektoři přispívají k větší plynulosti a sebejistotě při komunikaci v cizím jazyce a ze zkušeností víme, že komunikace s nimi je pro žáky také velkou motivací se v cizím jazyce intenzivněji zdokonalovat, řekl náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Moravskoslezský kraj také významně přispívá na jazykové kurzy češtiny pro děti s jiným mateřským jazykem, než je čeština. V každé obci s rozšířenou působností musí ze zákona být tzv. určená základní i střední škola, která děti cizinců bezplatně češtinu vyučuje. Seznamy určených škol se v návaznosti na aktuální potřeby upravují a jsou dostupné na webových stránkách kraje. Tato výuka je určena pro žáky, kteří v České republice plní povinnou školní docházku ne déle než 12 měsíců. Rozsah jazykové přípravy je stanoven na 100-200 hodin/žák v období 10 měsíců. 

Nad rámec této povinné výuky nabízí Moravskoslezský kraj cizincům i kurzy češtiny navíc. Tyto zdokonalovací lekce jsou určené hlavně pro budoucí maturanty a mají jim pomoci zvládnout závěrečnou zkoušku z češtiny. Chceme tak zabránit tomu, aby žáci kvůli potížím s jazykem ze školy předčasně odcházeli. Tyto kurzy probíhají v malých skupinkách dvakrát týdně po dvou vyučovacích hodinách, prezenčně nebo on-line,“ vysvětlil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny a doplnil, že kurzy pořádané společností Celé Česko čte dětem jsou financovány z projektu OKAP II. Dále kraj podporuje i kurzy češtiny pro dospělé Ukrajince, tyto bezplatné kurzy zajišťují krajské střední školy, podrobnější informace o kurzech i přehled volných míst jsou opět na krajském webu.

PODPORA ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ A SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ

Je velmi důležité zajistit také rovnost v přístupu ke vzdělávání tak, aby měli vhodné podmínky i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, s nejrůznějšími druhy znevýhodnění nebo odlišným mateřským jazykem. Pozornost by měla být věnována také nadaným dětem, které potřebují podporu a individuální přístup.  Všem těmto žákům nejrůznějších věkových kategorií pomáhají odborníci ze školních poradenských pracovišť, proto kraj na posílení těchto pozic přispívá. Letos podpoří 7 speciálních pedagogů a 20 školních psychologů na celkem 25 školách. Z letošního rozpočtu jim kraj vyplatí zhruba 13 milionů korun,“ sdělil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

 

INVESTIČNÍ AKCE

Také v letošním roce kraj významně investuje do školských budov. Projekty se zaměřují například na snižování energetické náročnosti, zvyšování kvality výuky nebo podporu pohybových aktivit dětí a mládeže, kdy se u několika škol modernizovala či budovala sportoviště. 

Nejvýznamnější akce roku 2023 v organizacích zřizovaných Moravskoslezským krajem (včetně dokončení):

 • přístavba nové tělocvičny pro Gymnázium Třinec (82 mil. Kč)
 • rekonstrukce prostor v budově na ul. Praskova Základní školy Opava pro děti se zrakovým postižením a s vadami řeči (230 mil. Kč) 
 • dokončení výstavby dílen Střední odborné školy Frýdek-Místek (310 mil. Kč)
 • rekonstrukce školního dvora Matičního gymnázia Ostrava (30 mil. Kč)
 • celková oprava střechy v památkově chráněném objektu bývalého zámku Radkov pro Dětský domov a Školní jídelnu (31 mil. Kč)

 

Nejvýznamnější investice zahájené v roce 2023 na školách zřizovaných Moravskoslezským krajem: 

 • výstavba sportovní haly pro Gymnázium a Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informatiky Frenštát pod Radhoštěm (155 mil. Kč, ve spolupráci s Městem Frenštát pod Radhoštěm a Národní sportovní agenturou)
 • rozšíření a modernizace výukových prostor pro kopřivnickou Základní školu a Mateřskou školu Motýlek (25 mil. Kč) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • rekonstrukce sportovního hřiště Gymnázia v Ostravě-Hrabůvce (18 mil. Kč) 

 

Investice v roce 2023 připravované, předpoklad zahájení v příštích letech:

 • výstavba sportovního plaveckého bazénu pro Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových v Ostravě (282 mil. Kč)
 • vybudování nového gastro centra pro výuku pekařských a cukrářských oborů pro Střední školu prof. Zdeňka Matějčka Ostrava (90 mil. Kč)

Moravskoslezský kraj také připravuje pět investičních projektů financovaných z evropských zdrojů za celkově zhruba 410 milionů korun. Budou modernizovány učebny Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě a na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně vznikne nová hala a zázemí pro žáky zemědělských oborů a nová polygrafická dílna. Opavské Střední odborné učiliště stavební získá zbrusu nové dílny a učebny praktického vyučování. Nové dílny a sportoviště vzniknou také na Střední škole technické v Opavě. Současně budeme v rámci projektu na 2 středních školách pokračovat v modernizaci vybavení pro výuku oboru informační technologie. Investice do školských budov a zvyšování kvality výuky považuji za jednu z nejdůležitějších priorit našeho kraje. Nacházíme se v nesmírně důležitém období proměny, kdy od těžkého průmyslu směřujeme k modernějším technologiím. Bez vzdělaných a kompetentních mladých lidí bychom proces transformace dokončili jen stěží,“ uzavřel náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny.

LEGISLATIVNÍ NOVINKY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Základní změny účinné od 01.09.2023:

 • Možnost zaměstnat osobu bez pedagogické složky vzdělání na 2. stupni ZŠ a na středních školách až na dobu 3 let

Doplněné ustanovení § 9a zákona o pedagogických pracovnících umožňuje řediteli školy uznat za splněný předpoklad odborné kvalifikace učitele, byť uchazeč v době přijetí do pracovního poměru požadavky na odbornou kvalifikaci dle zákona nesplňuje. Odborná kvalifikace se uznává k výuce předmětů, které svým charakterem odpovídají zaměření absolvovaného magisterského studia. U tzv. učitelů-odborníků z praxe ve středním odborném školství (učitel odborných předmětů, učitel praktického vyučování nebo odborného výcviku) je navíc jako podmínka stanovena délka nejméně 5 let praxe v oboru a podmínka charakteru dosaženého vzdělání, které musí odpovídat charakteru vyučovaného předmětu. Uznání předpokladu odborné kvalifikace je možné nejdéle na dobu 3 let, do této doby je třeba studium úspěšně dokončit.

 • Změna kvalifikačních předpokladů pro osoby, které se nově chtějí stát asistentem pedagoga 

zpřísnění kvalifikačních předpokladů nových asistentů pedagoga. S ohledem na požadavek posílení praktické složky odborné přípravy asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, bude hodinová dotace příslušného studia pedagogiky navýšena na 120 hodin a do požadavků na studium bude doplněna povinná praxe. Studiem pro asistenty pedagoga bude možné získat pouze kvalifikaci asistenta pedagoga, který vykonává pomocné výchovné práce. Z důvodu větší srozumitelnosti se pak nově bude toto studium označovat jako Studium pro asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích, přičemž rozsah kvalifikace bude vyplývat již z osvědčení o absolvování příslušného vzdělávacího programu. Nově se přiznává kvalifikace asistenta pedagoga absolventům studia psychologických věd a také absolventům osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího oboru vzdělání konzervatoře.

 • Zakotvení školského logopeda jako samostatné kategorie pedagogického pracovníka 

Dochází k zavedení nové kategorie pedagogického pracovníka – „školského logopeda“. Školský logoped se uplatní zejména ve školských poradenských zařízeních a speciálních školách příslušného zaměření.

Činnost školského logopeda mohou vykonávat pedagogičtí pracovníci, kteří získali odbornou kvalifikaci studiem v magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na logopedii se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie nebo na speciální pedagogiku se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. V obou případech je třeba absolvovat ještě kvalifikační studium pro přípravu školských logopedů.

 • Změna nejvyšší přípustné délky řetězení smluv u pracovního poměru na dobu určitou ze 3 let na 9 let 

Na základě zrušení § 23a odst. 3 napříště neplatí, že celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků mezi týmiž smluvními stranami nesmí od vzniku prvního pracovního poměru přesáhnout dobu 3 let.

Nadále ovšem platí, že pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami lze opakovat nanejvýš dvakrát (s výjimkou postupu podle § 39 odst. 4 zákoníku práce), a to na celkovou dobu nejvýše 9 let.

Ve znění zákona o pedagogických pracovnících tak nadále zůstane pouze podmínka, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců.

 • Zrušení akreditace průběžného DVPP 

Nově dojde k zúžení rozsahu akreditací vzdělávacích programů systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to tím způsobem, že z režimu akreditací budou vypuštěny vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání). Nic se nemění na tom, že pedagogičtí pracovníci jsou i nadále povinni si obnovovat, udržovat a doplňovat kvalifikaci, tedy tyto tzv. „prohlubující“ vzdělávací programy budou i nadále považovány za další vzdělávání pedagogických pracovníků a zůstanou důležitou složkou jejich profesního rozvoje.

 • Ředitel školy – prodloužená lhůta k absolvování studia

Lhůta k absolvování studia pro ředitele školy veřejného zřizovatele se prodlužuje ze 2 na 3 roky.

 

Základní změny účinné od 01.01.2024:

 • Právní zakotvení dvouletého adaptačního období začínajících učitelů 

Adaptační období učitele je období od vzniku prvního pracovního poměru učitele do skončení 2 let trvání pracovního poměru k právnické osobě vykonávající činnost školy. Adaptační období se týká pouze těch učitelů, kteří poprvé nastupují do zaměstnání učitele, nikoli učitelů, kteří nastupují na nové pracoviště (přestupují do jiné školy).

 • Zavedení nové pozice provázejícího učitele, který vede praxe studentů učitelství v regionálním školství 

Dochází k zakotvení pozice provázejícího učitele a specifikaci jeho činnosti, a to za účelem zkvalitnění pedagogických praxí budoucích učitelů a propojení přípravy učitelů se školami v regionálním školství.

 • Nový právní rámec velikosti rozpočtu školství na platy učitelů 

Celková výše finančních prostředků určených na platy učitelů bude nově v měsíčním průměru na 1 úvazek učitele odpovídat nejméně 130 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství. Toto ustanovení neznamená, že každý učitel bude odměňován platem ve výši 130 % průměrné hrubé měsíční mzdy, protože plat sestává z více složek (tarifu, nárokových příplatků – např. specializační příplatek, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, či osobního příplatku) a konečná výše platu je tak v případě každého učitele jiná.

Zdroj: MSK