OSOBLAHA | Rozvoj Krnovska o. p. s. – je Místní akční skupina je právnická osoba, založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu.

Foto: Rozvoj Krnovska

Jde o společenství občanů, místně působících neziskových organizací, podniků a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkovského regionu a jeho zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. Místní akční skupina (MAS) se podílí na realizaci programu obnovy a rozvoje venkova s cílem zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím trvalého a integrovaného místního rozvoje.

Účast zástupců je tvořena veřejnou správy v MAS je maximálně 50  procent (týká se i řídícího orgánu), druhá polovina je tvořena zástupci podnikatelů a neziskových organizací.

MAS dle Programu rozvoje venkova může být obecně prospěšná společnost. Rozvoj Krnovska je členem Národní síť Místních akčních skupin z.s. (NS MAS ČR), která byla založena začátkem dubna roku 2007, samotná síť vznikla ale již dříve, v listopadu roku 2005, jako neformální seskupení místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova (NSRV).

MAS funguje metodou LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku).

MAS má schválenou strategii pro území dané MAS od června 2017.

V průběhu letních měsíců Rozvoj Krnovska vyhlásila výzvu v Programu rozvoje venkova. Bylo přijato 19 žádostí. Celková alokace na tuto výzvu byla 16 399 000 korun, vyčerpáno 13 203 305 korun. Příjem žádostí probíhal od 17. srpna 2017 – 31. srpna 2017. Žádosti v současné době prochází další kontrolou ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu, dohody o poskytnutí dotace budou uzavírány s úspěšnými žadateli do konce roku 2017.

V průběhu podzimních a zimních měsíců budou vyhlášeny výzvy pro Integrovaný regionální operační program a Operační program zaměstnanost. Tým MAS chce poděkovat rozhodujícím orgánům za práci k hodnocení žádostí a přeje všem žadatelům a příjemcům hodně síly v další práci s dotacemi.

Za tým Rozvoje Krnovska

Ing. Iva Cahelová

Manažerka SCCLD