KRNOV, OSOBLAHA | V uplynulém období se nám podařilo výzvě Programu rozvoje venkova zadministrovat 19 projektů. Všechny projekty byly pro Místní akční skupinu (MAS) Rozvoj Krnovska přijatelné a byly orgány MAS schváleny k podpoře. Bohužel pět žadatelů své žádosti o podporu v průběhu kontroly řídícím orgánem stáhlo z různých důvodů.

Foto: ilustrační – Pixabay

S ostatními žadateli v současnosti probíhá proces uzavření Dohod se Státním zemědělským intervenčním fondem o poskytnutí podpory, čtyři projekty jsou stále ještě v administraci. Místní akční skupina předpokládá rozdělení téměř devět a půl milionů korun na podporu projektů typu pořízení nového strojního vybavení a staveb pro zemědělské a lesní podnikatele.

„Další výzva k podpoře z Programu rozvoje venkova bude vyhlášena v průběhu měsíce dubna a mimo investice do zemědělských a lesnických technologií a staveb bude zaměřena také na rozvoj nezemědělských činností, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a spolupráci mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů,” informovala ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

Koncem roku 2017 byly vyhlášeny tři výzvy v Operačním programu Zaměstnanost, do kterých bylo podáno celkem osm žádostí o podporu. Z důvodu nesplnění kritérií při administrativní kontrole byl jeden projekt vyloučen z dalšího hodnocení a ostatní projekty postoupily k věcnému hodnocení povinnými orgány MAS.

„Předpokládáme, že v rámci těchto výzev bude mezi žadatele rozděleno asi 20 milionů korun, které přispějí ke snížení nezaměstnanosti v území, pozitivně přispějí k boji s chudobou a k podpoře lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Stejně tak přispějí k rozvoji místních firem zapojených do projektů. Další výzva v Operačním programu Zaměstnanost bude vyhlášena v průběhu roku 2018 a bude zaměřena na podporu prorodinných opatření,” pokračovala ředitelka Jalamasová.

„Bohužel se zatím nepodařilo vyhlásit výzvy v Integračním regionálním operačním programu, kde jsou připraveny prostředky ve výši asi 25 milionů na podporu bezpečné dopravy, podporu sociálnímu podnikání, sociálním službám a dostupnosti vzdělávací infrastruktury. Vyhlášení výzev je podmíněno schválením Řídícím orgánem IROP, které probíhá již od května loňského roku,” dodala Jalamasová.

Místní akční skupina využila možnosti rozšíření programové strategie o Programový rámec SCLLD – Operační program životní prostředí, ve kterém mohou žadatelé žádat o 10 miliónů korun na podporu projektů zaměřených na sídelní zeleň v obcích nad 500 obyvatel a na podporu projektů vedoucích k protierozním opatřením.

„Tým MAS chce poděkovat rozhodovacím a schvalovacím orgánům za práci při hodnocení a schvalování žádostí o dotací a přeje všem žadatelům a příjemcům mnoho trpělivosti a sil k realizaci projektů. V případě potřeby jsme vám nápomocni a to buď v kanceláři v Krnově, nebo v Osoblaze po telefonické dohodě,” uzavřela ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

Veškeré informace o vyhlašovaných výzvách naleznete na webových stránkách www.maskrnovsko.cz, kde najdete také podrobnou zprávu o činnosti MAS za rok 2017.

top