KRNOV | Na pěší, cyklistickou, automobilovou i hromadnou dopravu bylo zaměřeno letošní, v pořadí již deváté Fórum Zdravého města, které se za účasti veřejnosti, zástupců města a odborníků konalo 2. června ve Středisku volného času Krnov.

Foto: MěÚ Krnov

Nechyběla však ani tradiční témata, jako je životní prostředí, sociální služby nebo podpora místní ekonomiky. Ze všech těchto oblastí pak účastníci vybrali deset nejzávažnějších témat, z nichž veřejnost v elektronické anketě zvolila takzvané ověřené problémy, jejichž řešením se bude město zabývat.

„Největší počet hlasů získala příležitost nazvaná „Západní obchvat – křižovatka s ulicí Bruntálskou – kruhový objezd“ s podílem 15,3 procenta z celkového počtu hlasů. Na druhém místě se umístilo Kvalitní řešení pro chodce u sokolovny. Dělené třetí a čtvrté místo získaly příležitosti Rizikové chování mládeže u skateparku a Partyzánská ulice, naučná stezka Mohyla,“ vyjmenovává koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov Kristýna Kutálková a dodává, že ani další ověřené problémy nepřijdou zkrátka: „Dvě třetiny ověřených problémů byly definovány u stolů se zaměřením na mobilitu a bude s nimi dále pracováno v rámci zpracování Plánu udržitelné městské mobility.“

Fóru na jaře předcházelo on-line šetření formou pocitových map, do něhož se zapojilo 191 respondentů. V návaznosti na výstupy, které byly na začátku Fóra prezentovány, pak byly u příslušných stolů rozpracovávány a konkretizovány již zmíněné problémy a hledány nové, které se v pocitových mapách neobjevily. Respondenti do mapy zaznačili přes 1 500 bodů, přičemž komentář se objevil u 900. Samotného fóra se však následně zúčastnilo pouze 60 občanů, v navazující anketě to pak bylo 186 hlasujících.

„Oproti minulým ročníkům se jedná o výrazný pokles a letošní devátý ročník Fóra Zdravého města Krnova byl z hlediska zapojení veřejnosti bohužel velice podprůměrný. Nezájem a nízká účast proto mohou způsobit, že jsou vybrány problémy, které zajímají jen úzký okruh obyvatel. Věříme, že v příštím jubilejním desátém ročníku se nám podaří zájem a pozornost občanů získat zpět,“ uzavírá Kristýna Kutálková.

Fórum Zdravého města je roč­ně se opakující veřejné projed­nání k celkovému rozvoji města. Na akci jsou zváni nejen zástup­ci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdě­lávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost. Cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města. Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoliv té­matu, problému či oblasti, která je z jejich pohledu problematická a zaslouží si pozornost.

Zdroj: MěÚ Krnov

 

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.