KRNOV | Na začátku dubna začnou platit nová pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Krnova. Rozhodla o tom rada města, která schválila Opatření obce č. 3/2024. To nahradí dosud platné opatření z roku 2011.

Foto: ilu Pixabay

Pravidla se mění po téměř třinácti letech. Zatímco stávající Opatření řešilo výhradně specifikaci pozemků a výši nájemného, nové se zaměřuje více na procesní stránku, to znamená na celou proceduru od podání žádosti či zveřejnění záměru pronájmu/pachtu přes způsob výběru nájemce nebo pachtýře až po uzavření smlouvy,“ říká Marie Grošaftová z oddělení správy majetku.

Součástí Opatření je i stanovení vyšších cen nájemného či pachtovného. „Ceny jsou dlouhodobě na velmi nízké úrovni a nezohledňují současnou situaci. Přistoupit k jejich zvýšení jsme se rozhodli po pečlivé úvaze na základě doporučení bytové a majetkové komise a také renomovaného ekonoma Luďka Tesaře. Ač jsem si vědom, že každé zdražování je nepopulární a může budit negativní emoce, je třeba si uvědomit, že také město se potýká s růstem cen a má-li mít i do budoucna z čeho financovat svůj rozvoj, musí k těmto opatřením přistoupit. Tento krok je jedním z mnoha, které město realizuje pro zajištění své finanční stability,“ vysvětluje místostarosta Miroslav Binar.    

Změna nájemného se týká například zahrádkářů hospodařících na městských pozemcích. Za pronájem zahrady, ať už u rodinného domu, v zahrádkářské osadě nebo jinde, nově ročně zaplatí 10 korun za metr čtvereční. Dosud byla cena stanovena na dvě nebo čtyři koruny podle toho, kde se zahrada nacházela. Sjednocena bude rovněž výše nájemného u pozemků zastavěných stavbou trvalou (garáž, rodinný dům) a stavbou dočasnou (zahradní chatka, pergola, altán, plechová garáž). Původní sazba 15 Kč/m2/rok u stavby trvalé a 12 Kč/m2/rok u stavby dočasné vzroste u obou na 30 korun.

U pozemků pronajatých k podnikatelským účelům se novým opatřením ruší zařazení pozemků do pásem a bude se rozlišovat jen účel jejich využití, tj. rekreace a sport, umístění prodejních stánků, pozemky pro výstavbu a pozemky pro podnikání jinde nezařazené. V případě pronájmu pozemků pro výstavbu se výše nájmu u fyzických osob nezměnila a zůstává 3 Kč/m2/rok, u podnikatelů se sjednotila na 15 Kč/m2/rok, což znamená, že v některých případech i klesla. Novinkou je možnost města zvýšit nájemné/pachtovné každoročně vždy o míru inflace.

Opatření nabývá účinnosti u nových smluv 1. 4. 2024, u stávajících smluv 1. 1. 2025. „Současné nájemníky či pachtýře si budeme v průběhu letošního roku postupně zvát a uzavírat s nimi dodatky ke smlouvě s tím, že cena jim bude navýšena až od příštího roku,“ uzavírá Marie Grošaftová.

Ceny pronájmu pozemků k nepodnikatelským účelům (pdf)

Ceny pronájmu pozemků k podnikatelským účelům (pdf)