RÝMAŘOV | Zastupitelstvo města na zasedání ve čtvrtek 25. dubna 2024 schválilo doplnění strategických dokumentů města o projekt přestavby budovy na Sokolovské ulici č. 29, 31 a 33 v Rýmařově (bývalá Prima) na prostory městského úřadu. Zastupitelé také vyčlenili náklady na realizaci přestavby ve výši 75,1 mil. Kč, rozložené do let 2025 a 2026.

Foto: Vizualizace

Proč k rekonstrukci zastupitelstvo přistoupilo?

Městský úřad v současné době funguje již ve čtyřech budovách, které jsou převážně v nevyhovujícím stavu. Pokud by nebyla provedena přestavba Primy, bylo by nutno investovat nemalé částky do oprav těchto budov, přičemž by musely být všechny agendy během rekonstrukce dočasně přestěhovány do náhradních prostor, protože chod úřadu nelze přerušit. Další náklady by si také vyžádaly úpravy náhradních prostor.

Budova na ulici 8. května, kde sídlí odbory sociálních věcí, dopravy, právní a živnostenský úřad a městská policie, je vybudována otevřeným sloupovým konstrukčním systémem KORD opláštěným deskami obsahujícími azbest, v současné době je zde nevyhovující kanalizace a elektroinstalace. Budovu by bylo nutno izolovat, zateplit a vyměnit okna – v zimních obdobích je na severní straně budovy chladno a průvan, v letních měsících je naopak jižní strana přehřátá (bylo zde naměřeno až 38 °C), což není únosné pro zaměstnance, pro klienty úřadu, ani pro techniku. Přístup k objektu je komplikovaný, zejména v zimním období je i pro mírně handicapované klienty velmi náročný.

V budově na náměstí Svobody, kde sídlí stavební úřad a odbor životního prostředí, jsou ve špatném stavu všechny sítě, rozvaděč internetu je umístěn pod střechou, což je zcela nevyhovující.

Ve druhém patře budovy na náměstí Míru 2 sídlí odbor regionálního rozvoje a část odboru majetkoprávního a projektového řízení. Kanceláře byly zřízeny v podstatě provizorně s tím, že se bude hledat možnost zřízení vhodnějšího místa pro poskytování služeb občanům.

Nevýhodou všech objektů je také velká vzájemná vzdálenost, což značně komplikuje využívání služeb klienty, kteří nedisponují vlastním vozidlem. V dnešní době je také nezbytné umožnit přístup handicapovaným osobám, což ani v jedné z těchto budov není možné, a to nejen pro klienty, ale ani pro případné zaměstnance.

Bude takový prostor potřebovat úřad i v budoucnu?

Město Rýmařov je obcí s rozšířenou působností a vzhledem ke zrušení místní příslušnosti je u téměř všech agend (vyjma stavebních úřadů) zcela bezpředmětný počet obyvatel na území Rýmařovska. Jinak řečeno, své záležitosti si zde mohou vyřizovat i turisté či osoby, které pro které je z jakýchkoli důvodů výhodnější navštívit zdejší úřad. Například na agendě občanských průkazů a matriky tvoří téměř 40 % klientů MěÚ osoby, které nemají trvalý pobyt na Rýmařovsku.

Proč byla vybrána budova bývalé střední školy?

Rekonstrukcí budovy Primy pro potřeby městského úřadu bude rekonstruována reprezentativní historická zděná budova, do níž již město v minulosti investovalo nemalé prostředky (zateplení, výměna oken, nová fasáda), a bude důstojně využita pro veřejné účely. Navíc dojde k naplnění požadavku občanů města vyjádřeného v dotazníkovém šetření, které proběhlo při zpracování strategického dokumentu města. Veškeré agendy budou klientům úřadu k dispozici na jednom místě v bezbariérově upraveném objektu. Klienti budou moci využívat nové parkoviště ve dvorním traktu budovy a také u stávajícího stavebního úřadu nebo na Sadové či Divadelní ulici. U budovy jsou umístěny autobusové zastávky ze směru od Horního Města i od Staré Vsi, v pohodlné docházkové vzdálenosti je i autobusové nádraží.

Co bude s nevyužitými budovami úřadu?

Budova na ulici 8. května by mohla být i se sousední zakonzervovanou budovou odstraněna, na demolice takovýchto budov je navíc možno získat i dotaci. V budovách náměstí Svobody a náměstí Míru 2 bude možno pronajímat prostory jako jednotlivé kanceláře. Reprezentativní budova radnice bude sloužit jako sídlo vedení města a převážně samosprávných agend (vedení města, útvar tajemníka, finanční odbor, odbor školství a kultury, městská policie), v přízemí může být vybudována malá obřadní místnost.

pdfVýkresy ke stažení

Zdroj: MěÚ Rýmařov