BRUNTÁL | Zastupitelé města Bruntálu na svém zasedání v úterý 14. června neschválili realizaci výstavby Zimního stadionu na Kavalcově ulici v Bruntále a financování z vlastních finančních zdrojů.

Foto: MěÚ Bruntál

Většina zastupitelů tak hlasovala v souladu s usnesením rady města z 25. května. Důvodem je negativní stanovisko Národní sportovní agentury k žádosti o dotaci a enormní finanční zátěž pro město za předpokladu, že by v plné míře hradilo náklady stavby, které navíc od zpracování projektu vyrostly o desítky procent.

Od původního schválení realizace a financování projektu uplynul více než rok. Zastupitelé loni v únoru většinově souhlasili se stavbou zimního stadionu, avšak za podmínky získání dotace, o kterou město požádalo Národní sportovní agenturu. Dotace měla zaplatit 70 procent způsobilých výdajů, jež byly tehdy vypočteny na 155,6 milionu korun včetně DPH. Celkové výdaje včetně úpravy komunikace a přilehlého sportovního zázemí měly činit 170 milionů korun.

V souladu se stanoveným harmonogramem pak město vyhlásilo zadávací řízení v rámci veřejné zakázky na stavbu zimního stadionu, avšak řízení bylo nakonec zrušeno, jelikož nabídku v době výrazného zdražování ve stavebnictví nepodal žádný účastník.

Město mezi tím čekalo na schválení žádosti o dotaci Národní sportovní agenturou (NSA) a korespondovalo s ní ve věci dodaných podkladů k rozhodnutí o žádosti. Zástupci města také využili možnosti nahlédnout do správního spisu NSA a konstatovali řadu pochybení ze strany agentury, týkajících se hodnocení bruntálské žádosti v otázce závazných standardů a parametrů sportovišť.

Vyjádření NSA pak přišlo v dubnu letošního roku, kdy se agentura omlouvá a uznává, že z její strany došlo k několika pochyběním procesního charakteru, nicméně tato pochybení se dle vyjádření nepromítla do hodnocení žádosti.

Agentura současně avizovala, že vydá rozhodnutí, kterým poskytnutí dotace Bruntálu zamítne. Následně bylo skutečně doručeno zamítavé stanovisko.

Město Bruntál má připravenou prováděcí projektovou dokumentaci ke stavbě zimního stadionu včetně schválených projektových dokumentací pro územní a stavební řízeni. Vedle negativního rozhodnutí NSA je však dalším zásadním nepříznivým vlivem na případnou realizaci projektu strmý růst nákladů, které v současné době představují již více než 286 milionů korun, a to bez úprav komunikace Kavalcova. Stejně tak došlo k přehodnocení ekonomiky provozu zařízení včetně výrazného nárůstu kalkulované výše komerčního pronájmu.

Zdroj: MěÚ Bruntál