VRBNO POD PRADĚDEM | Za svoz odpadu v letošním roce zaplatí více. Vzrostly náklady na svoz a likvidaci odpadu, pohonné hmoty jsou dražší. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství vzrostl o 120 korun z dosavadních 750 na 870 korun na osobu a rok s platností od 1. ledna 2024.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Náklady na měsíční svoz a likvidaci odpadu ve Vrbně činí 776.046 korun za měsíc, což je 9.312.552 korun za rok. Na poplatku za systém odpadového hospodářství se vybralo zhruba 3.500.000 korun za rok. Podíl obyvatel na systému tudíž činil 37,5 procenta. Doporučený podíl obyvatel na systému je okolo 50 procent. Při navýšení na 870 korun je tento podíl 47 procent.

Město spolu s Technickými službami se snaží najít co nejúspornější provoz a hledat úspory, třeba optimalizací svozu, výběrem nejvhodnějších tras svozu, zajištěním dostatku míst a kontejnerů pro tříděný odpad a podobně. Přispět svým dílem mohou i občané, třeba zodpovědným tříděním odpadu. V nákladech na odpady nejsou zahrnuty náklady na likvidaci odpadu z odpadkových košů, likvidace BIO odpadu a suti.

Od počátku roku 2024 se mění také sazba poplatku z pobytu z 20 na 25 korun na osobu a den pobytu. Tento poplatek bude využit na zlepšení turistické atraktivity města, například na fotopointy, naučné stezky atd.

Poplatky ze psů pro rok 2024 zůstávají nezměněny: 

Zastupitelstvo města dne 13. 12. 2023 schválilo na svém zasedání pro rok 2024 novou Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku ze psů s platností od 1. 1. 2024.

Tomuto poplatku podléhají psi starší třech měsíců.

Sazby a splatnost místního poplatku za psa v roce 2024:

a) za prvního psa 200 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 500 Kč

c) za psa, jehož držitel je osoba starší 65 let   200 Kč

d) za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč

Splatnost poplatku ze psa: jednorázově nejpozději do 30. června 2024.

Připomínáme všem novým držitelům psů a i těm, kteří ještě si psa nestihli ještě doposud u města přihlásit, že dle výše uvedené OZV o místním poplatku ze psů, dle čl. 3, odst. 1) platné od 1. 1. 2024 je vaše povinnost ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy jste nabyli psa staršího tří měsíců. Ve stejné lhůtě jste povinni ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn, utracení, ztrátu, darování, prodej psa). Připomínáme, že povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Upozornění:

Dále vyzýváme a upozorňujeme tímto rovněž všechny poplatníky, kteří nemají ještě uhrazeny starší nedoplatky za místní poplatky za komunální odpad a psa, aby tak neprodleně učinili.

Nejsou – li zaplaceny poplatníkem místní poplatky včas a ve správné výši, a nejsou-li plněny poplatníkem ani dohodnuté pravidelné splátky nedoplatků, přistupuje následně správce poplatku k vymáhání dlužné částky exekucí. 

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků mohou být správcem poplatků ze zákona navýšeny až na trojnásobek dle § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatky je možno uhradit:

– hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ ve Vrbně pod Pradědem, a to jen v dnech k tomu určeným:

pondělí a středa v době: od 8:00 hod – 11:30 hod a 12:30 hod – 17:00 hod

úterý a čtvrtek v době: od 8:00 hod – 11:30 hod

v pátek je pokladna uzavřena.

– bankovním převodem na účet číslo: 1720771/0100 – KB nebo přes Portál občana na www.vrbnopp.cz.

Složenky se nezasílají.

Variabilní symbol je neměnný a po celou dobu trvalého pobytu poplatníka u komunálního odpadu a u psa po celou dobu jeho přihlášení v naší evidenci poplatníků. Pokud ho nemáte někde uložen či nejste si jisti jeho správností, je k doptání u správce místních poplatků: martina.matuskova@vrbnopp.cz  nebo na telefonním čísle: 554 795 118.

Martina Matušková, správce místních poplatků

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem