KRNOV | V příštím roce se zvýší místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství z 540 na 780 korun na osobu a kalendářní rok. Každý poplatník v Krnově tak zaplatí o dvacet korun za měsíc víc než dosud. Důvodem jsou nejen rostoucí náklady, ale také zavedení nových služeb pro občany.

Foto: MěÚ Krnov

„Za likvidaci odpadu město v roce 2022 zaplatí téměř 29 milionů korun, přičemž výběr z poplatku činí 12 milionů korun. Rozdíl ve výši 17 milionů jde z rozpočtu města. Pokud by náklady zůstaly stejné, což ale nepředpokládáme, tak zvýšením poplatku se rozdíl mezi náklady a úhradami od občanů sníží zhruba o pět milionů korun,“ uvedl vedoucí odboru finančního a živnostenského Josef Hranec a dodal: „Poplatek je splatný ve dvou splátkách ve výši 390 korun, a to k 31. květnu a 31. říjnu. K těmto dnům by měli občané mít danou splátku uhrazenu a je jedno, jestli ji zaplatí naráz, nebo si ji rozdělí na více částek ve výši podle svých možností, které budou hradit postupně, například měsíčně.“

Výše poplatku se změní 1. 1. 2023, kdy nabyde účinnosti nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Ta obsahuje také další změny. Například prodlužuje lhůtu, kdy je poplatník povinen podat správci daně poplatku ohlášení vzniku své poplatkové povinnosti, a to z 15 na 30 dnů a dále také lhůtu, kdy je poplatník povinen ohlásit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození. Ze stávajících 15 dnů ode dne vzniku nároku na osvobození to má být do 31. 12. příslušného kalendářního roku. Vyhláška obsahuje také povinnost fyzických a právnických osob hradit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Bez ohledu na zvyšující se náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů budou obyvatelům města v roce 2023 nabídnuty nové služby v této oblasti. „V průběhu roku připravujeme rozšíření sběru gastroodpadu, nakoupíme dalších 950 hnědých nádob na bioodpad a 500 kompostérů, které nabídneme občanům zdarma, na sídlištích posílíme sběrná hnízda na tříděný odpad o kontejnery s velkými vhozovými otvory a vyjdeme vstříc požadavku, aby na podzim byl svoz bioodpadu každý týden. Rovněž by měla být zahájena výstavba moderní třídicí linky v prostoru sběrného dvora v Opavské ulici,“ řekla Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb.

Město také začne zavádět systém sběru tříděných složek komunálního odpadu ode dveří každého domu, když domácnostem ve vilové zástavbě zdarma nabídne vlastní nádoby na papír, plast a také hnědé popelnice na bio odpad, pokud je ještě nemají, ale zároveň sníží četnost svozu směsného komunálního odpadu na jednou za 14 dnů. To vše jsou opatření, která mají zvýšit procento vytříděného odpadu a snížit množství odpadu mířícího na skládku.

Zdroj: MěÚ Krnov