KRNOV | Vlastníci bytů, rodinných domů nebo staveb pro rodinnou rekreaci nacházejících se na území Krnova, v nichž není k trvalému pobytu přihlášena žádná fyzická osoba, musí hradit roční poplatek za odpad za jednu osobu, který činí 780 korun. Tato povinnost se týká fyzických i právnických osob. Pokud ale fyzické osoby mají ve vlastnictví stavbu pro rodinnou rekreaci, jejíž zastavěná plocha činí maximálně 25 m2, nebo jež je umístěna v zahrádkářské osadě, jsou od poplatku osvobozeny. Poplatek rovněž neplatí osoby, které jsou v takových stavbách přihlášeny.

Foto: ilustrační MěÚ Krnov

Tato povinnost je součástí obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která nabyla účinnosti 1. 1. 2023. „V této souvislosti vyzýváme občany, jichž se tato povinnost týká, aby neprodleně splnili svou ohlašovací povinnost a k placení poplatku se přihlásili,“ uvedl vedoucí odboru finančního a živnostenského Josef Hranec s tím, že podle daňového řádu za nesplnění ohlašovací povinnosti hrozí vysoká pokuta. „Pokuty bychom ale neradi udělovali, k tomuto represivnímu řešení budeme muset ovšem v krajním případě přistoupit,“ dodal Josef Hranec.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je v Krnově stanoven na částku 780 korun na osobu a kalendářní rok. Splatný je ve dvou splátkách ve výši 390 korun, a to k 31. květnu a 31. říjnu. K těmto dnům by měli občané mít danou splátku uhrazenu a je jedno, jestli ji zaplatí naráz, nebo si ji rozdělí na více částek ve výši podle svých možností, které budou hradit postupně, například měsíčně. Ohlášení poplatkové povinnosti je poplatník povinen podat správci daně do 30 dnů od jejího vzniku, do 31. 12. příslušného kalendářního roku mu je pak povinen ohlásit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození.

Zdroj: MěÚ Krnov