KRNOV | Cyklostezka do průmyslové zóny je jedním z prvků aktualizace technické studie obchvatu Petrova dolu, kterou v současné době pro město Krnov zpracovává společnost Dopravoprojekt Ostrava. Dokončený projekt za 570 tisíc korun bez DPH, který je spolufinancován z rozpočtu Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 částkou ve výši 313 tisíc korun, bude následně předán Ředitelství silnic a dálnic ČR s požadavkem na jeho zařazení do plánu investic Státního fondu dopravní infrastruktury.

Foto: ilustrační Pixabay

Projektant navrhl dvě varianty řešení obchvatu Petrova dolu, když u obou je začátek komunikace navržen napojením na okružní křižovatku vybudovanou v rámci severovýchodního obchvatu a ve směru Petrova dolu je veden v blízkosti železniční trati. Pak se varianty liší.

„V první variantě je navržena průsečná křižovatka v místě odbočky do první etapy průmyslové zóny a za touto křižovatkou úprava končí napojením na silnici I/57. V druhé variantě je úprava prodloužena až do Červeného Dvora a návrh počítá s přebudováním zdejší průsečné křižovatky na okružní tak, aby bylo zajištěno zklidnění dopravy a zároveň zachování obsluhy průmyslové zóny,“ uvedl místostarosta Pavel Moravec.

Na základě společného jednání města s projektanty, Ředitelstvím silnic a dálnic i zástupci firem působících v průmyslové zóně byla následně k dalšímu zpracování technické studie vybrána varianta číslo dvě. „Součásti této varianty bude také řešení pěších vazeb i autobusových zastávek v místní části Červený Dvůr a cyklostezka do průmyslové zóny. Ta bude navržena od ulice K Řempu po začátek areálu průmyslové zóny. V místě křížení se silnicí I/57 bude její součástí podchod pro pěší a cyklisty. „Zároveň bude zpracován model dopravy, který bude obsahovat prověření stávajících a budoucích intenzit dopravy s přihlédnutím k plánovanému rozvoji průmyslové zóny Červený Dvůr. Technická studie bude zahrnovat rovněž hodnocení ekonomické efektivnosti projektu,“ řekl Pavel Moravec.

Projektanti z Dopravoprojektu pracují také na aktualizaci technické studie a ekonomickém posouzení propojení komunikací na obou stranách hranice v Petrovické ulici. Cílem studie je odstranění nevyhovujících šířkových parametrů a poloměrů komunikace v délce 300 metrů, která naváže na přeložku silnice. Ta má být vybudována od obchvatu po hraniční přechod. Také tuto akci finančně podpořilo Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.

Zdroj: Krnov