KRNOV | Otevřená urbanisticko-architektonická soutěž „Hlavní náměstí v Krnově“ byla na konci června uzavřena vyhodnocením druhé fáze. Její výsledky nyní budou promítnuty do Regulačního plánu centrální zóny Krnov a stanou se podkladem pro další rozhodování o využití tohoto území.

Foto: Architektonický návrh

„Do první fáze soutěže bylo přihlášeno deset návrhů, což vzhledem k situaci na trhu a vytíženosti projektantů odpovídalo našemu očekávání. Většina návrhů zvolila jako své řešení dostavbu náměstí přibližně v rozsahu dřívější historické zástavby. Z nich byly vybrány čtyři nejkvalitnější do druhé fáze,“ uvedl městský architekt a člen poroty Lubomír Dehner.

Porota, která se skládala z nezávislých členů z České komory architektů a závislých členů delegovaných městem, při svém rozhodování v druhé fázi kladla důraz na vyváženost návrhů jak v případě dostavby náměstí, tak v úpravě parteru a zeleně bez této dostavby. Nakonec udělila dvě druhé ceny, jednu třetí cenu a jednu odměnu. „První cena udělena nebyla, protože žádný z návrhů výrazně nepřevyšoval ty ostatní, každý nabízel jiná řešení a měl své klady i slabší stránky,“ vysvětlil městský architekt, podle kterého soutěž splnila své poslání – prověřila možnosti dostavby Hlavního náměstí po stránce urbanistické a architektonické, ukázala rovněž možnosti řešení bez zástavby.

„Dostavba byla navržena jak v tradičních drobnějších hmotách, typických pro historické prostředí, tak v kompaktnějších moderních strukturách. Všichni soutěžící ve druhém kole prověřili rovněž možné varianty úpravy parteru náměstí do doby konečného řešení. Protože není znám investor případné dostavby náměstí ani její časový horizont, byly oceněny ty návrhy, které podle názoru poroty mají největší potenciál kvalitně zvládnout řešení parteru náměstí bez této zástavby. Oceněné návrhy, které porota doporučila k dopracování, budou v případě dohody s autory rozpracovány podle požadavků města v rámci navazujících studií. Z nich pak město zvolí tu nejvhodnější k realizaci,“ řekl Lubomír Dehner.

V souladu se soutěžními podmínkami rada města po vyhodnocení soutěže schválila vyplacení cen účastníkům. Autoři návrhů oceněných druhou cenou získali 200 tisíc korun každý, třetí cena byla ohodnocena 150 tisíci korunami a odměna byla vyplacena ve výši 100 tisíc korun. Každému z nepostupujících účastníků soutěže pak byly přiznány výlohy ve výši 25 tisíc korun.

Zastupitelé budou s výsledky a hodnocením architektonické soutěže seznámeni na veřejném zasedání Zastupitelstva města Krnova 9. září. Veřejnost bude mít možnost si návrhy prohlédnout na výstavě, která se na podzim uskuteční ve Flemmichově vile.

Zdroj: MěÚ Krnov