KRNOV | Výročí narození Jana Ámose Komenského je věnováno učitelům, kteří 28. března slaví svůj svátek. Na pedagogy v tento den myslí také město Krnov, které si zve ty nejlepší na radnici, aby je za jejich vynikající a obětavou práci ocenilo.

Foto: MěÚ Krnov

V letošním roce bylo nominováno jak jednotlivými školami, tak městem Krnovem celkem 21 pedagogů, kteří ve čtvrtek 28. března převzali ocenění z rukou místostarosty Pavla Moravce a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlíny Říhové.

O kulturní program slavnosti se postaraly děti z mateřské školy na náměstí Míru, žákyně Základní školy Dvořákův okruh a žesťový kvintet ze Základní umělecké školy Krnov. Akci pořádala školská komise Rady města Krnova.

Oceněnými pedagogy jsou:

Ludmila Boková

Je významnou hudební a pedagogickou osobností města. Její první hudební krůčky jsou spojeny se Základní uměleckou školou, kde se seznamovala s klavírní hrou pod vedením paní učitelky Pavly Děcké. Své vzdělávání si dále rozšiřovala při studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Kromě pedagogické práce se věnuje korepetici žáků dechového, smyčcového i pěveckého oddělení, a za tyto aktivity nad rámec povinností získala mnohá ocenění. Již přes dvacet let je také členkou chrámového sboru a působí v Krnovském hudebním sdružení.

Pavla Děcká

Přes padesát let působila jako učitelka hry na klavír v Základní umělecké škole. Žáci její třídy se pravidelně zúčastňovali prestižních klavírních soutěží, kde obsazovali přední příčky, řada z nich následně pokračovala ve studiu na konzervatořích. Na své žáky byla vždy náročná, přesto u většiny z nich dokázala probudit lásku k hudbě a významnou měrou se i osobním příkladem zasloužila o to, že z nich vyrostli sebevědomí lidé, kteří jsou úspěšní v rozmanitých oborech.

Táňa Fersterová

Začínala jako učitelka v roce 1978 v mateřské škole v Bruntále, následně pokračovala v Lichnově, Linhartovech, Janově a Jindřichově. Od roku 1991 se věnovala dětem v MŠ Říční okruh a počínaje rokem 1994 je jejím stálým působištěm MŠ na náměstí Míru. Už 15 let je zástupkyní ředitele a aktivně se s dětmi zapojuje do nejrůznějších pěveckých a sportovních soutěží, kde získala řadu ocenění. Své dovednosti neustále rozšiřuje při účasti na vzdělávacích akcích. Na její práci s dětmi je stále vidět radost a nadšení.

Erika Gajdošová

Působí v MŠ Hlubčická, k dětem je velmi milá a empatická. Ve své pedagogické práci uplatňuje zejména metody prožitkového učení. V tomto duchu zpracovala například projekty Od řemesla k řemeslu nebo Putování kapky vody, které byly určeny nejen pro děti z její mateřské školy, a své poznatky shrnula v brožuře Pokusy v MŠ a ZŠ. Paní učitelka je pro své veselé a společenské chování velmi oblíbená nejen u dětí, ale také u rodičů i ostatních zaměstnanců mateřské školy, a svým jednáním skvěle reprezentuje mateřskou školu na veřejnosti.

Miloš Ignas

Pedagogickou dráhu započal na Střední škole automobilní v Krnově v roce 2007, kde nastoupil na místo učitele praktického vyučování a svými zkušenostmi z praxe účinně napomáhal při zrodu nově vznikajícího učebního oboru Řidič profesionál. Aktivně se věnuje žákům nejen během profesní přípravy, ale působí i jako poradce a organizátor při zajišťování odborných soutěží. Velice dobře připravuje své žáky k dalšímu studiu, především na vyšších odborných a vysokých školách.

Jana Kašpárková

Pracuje jako dětská psycholožka ve Středisku výchovné péče. Pomáhá rodičům i dětem, pedagogům radí, jak zvládat žáky, kteří nerespektují autority, mají problémy s docházkou či s prospěchem. Od roku 2008 působí jako rodinná terapeutka v Asistenčním, mediačním a terapeutickém centru, kde vede rodinné terapie. Část svého času věnuje dětem v náhradní rodinné péči a pěstounům. Pro její vysoké pracovní nasazení, empatický vztah ke klientům a ochotu spolupracovat s ostatními subjekty, jí patří uznání a poděkování.

Jitka Kopečková

V krnovských mateřských školách působí již 40 let, školku v ulici Maxima Gorkého řídí posledních několik let jako otevřenou, moderní a aktivní. Pod jejím vedením se tato mateřská škola zapojila do řady projektů a díky podpoře ekologické výchovy získala ocenění Ekoškolka. Pro děti z dalších zařízení společně pořádali projekty Jak znám své město a Krnov, čisté město pod Cvilínem. V rámci vzdělávání a účasti v nejrůznějších projektech navštívila základní či mateřské školy ve Finsku, Slovinsku a Dánsku.

Veronika Kozlíková

Jako pedagog působí ve Středisku volného času Krnov od roku 2001, o jedenáct let později se stala jeho ředitelkou. Po celou dobu vede zájmové útvary, pořádá pobytové a příměstské tábory, organizuje akce pro všechny generace a přes dvacet let trénuje orientační běžce. Pro žáky a studenty připravuje výukové programy, je oblíbeným organizátorem a moderátorem sportovních i kulturních akcí pro širokou veřejnost. S nástupem do funkce ředitelky se jí daří vylepšovat nejen materiálně technické vybavení, ale také zatraktivňovat a rozšiřovat nabídku zájmových kroužků či táborů.

Martina Křemenová

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Ostravské univerzitě, obor tělesná výchova a zeměpis. V roce 1986 nastoupila do ZŠ Smetanův okruh, kde působila do roku 1989. Během druhé mateřské dovolené začala učit na SOŠ a SOU v Krnově, odkud v roce 1999 přešla do ZŠ Dvořákův okruh, kde učí dodnes zeměpis, tělesnou výchovu, vlastivědu a výtvarnou výchovu.

Věra Kuchařová

Svůj profesní život spojila s výchovou dětí předškolního věku. Po absolvování střední pedagogické školy nastoupila jako učitelka mateřské školy v Radimy. Následně se podílela na výchově a vzdělávání dětí v mateřské škole v Krasově, Jindřichově, v mateřské škole v Žižkově ulici i v mateřské škole v Chomýži, kde od roku 1995 působila jako ředitelka.

Od roku 2003 vede MŠ Karla Čapka a zúročuje tak své dlouholeté zkušenosti z pedagogické i manažerské praxe.

Jana Lantová

Kolektiv zaměstnanců Gymnázia Krnov, kde vyučuje od roku 2011, ji nominoval za vynikající a obětavou pedagogickou práci i za mimořádně výsledky v praxi. Své znalosti a zkušenosti předává žákům v základech společenských věd a v českém jazyce. Její dlouhodobá nadstandardní pedagogická činnost se projevuje především v přípravě žáků na soutěže, při vedení debatního kroužku a v organizaci školních projektů, workshopů, besed a exkurzí. Mezi žáky je velice oblíbená, dokáže je motivovat pro práci nad rámec povinností.

Jana Mašková

Před více než třiceti lety nastoupila do MŠ v Jiráskově ulici, které zůstala věrná dodnes. Je to neuvěřitelně houževnatá a empatická žena, pro kterou je důležité, jak ji vnímají děti i jak na její práci pohlížejí rodiče. Má přirozenou autoritu, smysl pro humor, dětem dokáže poskytnout dostatečný prostor pro názory i přání. Léta vede praxe studentek, vždy je ochotna poradit a pomoci mladším kolegyním. Často dětem věnuje i svůj volný čas organizováním nejrůznějších kulturních a sportovních aktivit.

Lenka Smělíková

Ve školství pracuje 33 let, kromě pozice učitelky působí v ZŠ Žižkova i jako speciální pedagog a věnuje se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Je také úspěšnou organizátorkou školních projektů a akcí. Práci s dětmi se věnuje i mimo školu, například pořádá dětské letní tábory. Je aktivní členkou pěveckého sboru Altán a členkou týmu Altán Krnov (sdružení pro aktivní volný čas Krnov).

Dáša Směšná

Jako učitelka v mateřské škole působila v Krnově 27 let, v současnosti předává své zkušenosti dětem v Jindřichově ve Slezsku. Při práci prosazuje tvůrčí přístupy a zavádění moderních metod do výchovy. Aktivně se zapojuje do ekologických projektů a výtvarných soutěží. Odborné znalosti a zkušenosti ráda předává mladším kolegyním. Nad rámec pracovních povinností se zapojuje do projektů, zaměřených na zdraví a pohyb. Aktivně pracovala s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, podílela se na projektu inkluze.

Jana Smrčková

Celý profesní život působila v mateřských školách, ať už jako učitelka, ředitelka či asistentka pedagoga, a ještě dnes věnuje dětem se zdravotním postižením. Úzce spjata je s MŠ Karla Čapka, kterou dlouhodobě vedla. Po odchodu do důchodu nezahálela a vždy byla ochotná zastoupit za nemocné kolegyně. Jako asistentka pedagoga u dětí s handicapem stále nabízí své dlouholeté zkušenosti i nové nápady, smysl pro estetiku uplatňuje při výzdobě třídy. Je empatická, a přestože se s ní život nemazlil, zůstává optimistkou.

Ladislav Steininger

Kolektiv zaměstnanců Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Krnov, kde pracuje od roku 1988, ho nominoval za dlouholetou vynikající a obětavou práci. Po celou dobu svého působení předává žákům nejen své znalosti českého jazyka, ale především dovednosti a nápady z oblasti výtvarného umění, které se stalo jeho celoživotní láskou. Svým přístupem podporuje jejich individuální schopnosti. Dětem se také věnuje jako pedagog Základní umělecké školy Krnov a pravidelně pořádá výstavy jejich prací.

Boris Stodůlka

Vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů tělesná výchova a občanská nauka. Svou pedagogickou činnost započal v ZŠ Dvořákův okruh, poté působil na SOU v Horním Benešově, v ZŠ Žižkova a na Střední průmyslové škole v Krnově. V roce 2007 se stal ředitelem ZŠ Dvořákův okruh. Pod jeho vedením se podařilo pozvednout celkovou úroveň školy a obnovit její dobré jméno.

Zuzana Tihlaříková

Pedagožka ZUŠ Krnov s.r.o. své umělecké dovednosti a zkušenosti předává již 22 roků. Pro své žáky je kladným příkladem, zvláště pak pro svůj citlivý přístup k individualitě každého z nich. Je také výbornou organizátorkou a vůdčí osobností při pořádání výtvarných soutěží. Ve škole, vedle své pedagogické práce, působí i jako koordinátorka Školního vzdělávacího programu Výtvarného oboru. Ve svém volném čase se aktivně zapojuje do kulturního dění v obcích Úvalno, Zátor a Lichnov.

Vladimír Walder

Vystudoval chemii a tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jako učitel začal působit v roce 1965. Od roku 1990 až do svého odchodu na zasloužený odpočinek působil jako ředitel, nejprve v 3. základní škole v Opavské ulici, později v 1. základní škole na Dvořákově okruhu, kde byl vždy svým kolegům oporou.

Jeho celoživotním koníčkem je sport a i v pokročilém věku stále aktivně pomáhá jako rozhodčí při organizaci atletických závodů.

Jiřina Zámarská

Po absolvování gymnázia začala pracovat v okresní knihovně a poté ve vlastivědném muzeu v Bruntále. V roce 1992 nastoupila na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde se věnovala vychovatelství se zaměřením na etopedii, v témže roce začala vyučovat německý jazyk v ZŠ Smetanův okruh. Své organizační schopnosti zúročuje jako zástupkyně ředitele, kterou vykonává od roku 2006, věnuje se také výchovnému a kariérnímu poradenství.

Zdeněk Zatloukal

Svou pedagogickou dráhu započal v září roku 1969 a trvá dodnes. Na Střední umělecké škole varhanářské působí téměř deset let a vyučuje matematiku, fyziku a cvičení z elektrotechniky. Zároveň se podílí se na správě webových stránek školy, organizuje sportovní akce a adaptační kurzy. Byl také iniciátorem vzniku relaxační místnosti se stolním tenisem určené nejen pro žáky, ale i pedagogy.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.