KRNOV | Za obětavou, záslužnou a zpravidla i dlouholetou práci ve školství, která přináší vynikající výsledky, bylo ve čtvrtek 22. března u příležitosti Dne učitelů oceněno třináct pedagogů z mateřských, základních, středních i uměleckých škol.

Foto: MěÚ Krnov

Za vedení města Krnova pedagogům poděkoval za jejich práci místostarosta Michal Brunclík, který mimo jiné uvedl: „Jsem velmi rád, že jsme se dnes tady setkali v poměrně velkém počtu a že tato stále ještě novodobá tradice si našla své pevné místo v březnovém kalendáři městských akcí. V březnovém proto, že v České republice je Den učitelů úzce spjat s osobou Jana Ámose Komenského a s dnem jeho narození 28. března. Říkává se, že průměrný učitel vypráví, dobrý učitel vysvětluje, výborný učitel ukazuje a ten nejlepší inspiruje. A to je ten důvod, proč se tady dnes setkáváme. Právě vy jste těmi inspirativními pedagogy.“

V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy na náměstí Míru, pěvecký sbor Smetanovy notičky ze Základní školy Smetanův okruh a mladí muzikanti ze Základní umělecké školy Krnov. Akci pořádala školská komise Rady města Krnova.

Ocenění pedagogové

Bohumila Barešová (Mateřská škola Slunečnice) – za vynikající práci ve školství

Je vynikající pedagožkou na pracovišti Bruntálská 80, kde pracuje od roku 2009. Svou práci vykonává s maximálním nasazením a zkušenosti předává i nastávajícím pedagogům v průběhu souvislé i průběžné pedagogické praxe. Také se velmi aktivně zapojuje do všech aktivit školy a podílí se na výzdobě i estetizaci prostředí školy. Připravila s dětmi již nejedno veřejné vystoupení a vždy odvede stoprocentní práci.

Ludmila Bluchová (bývalá pedagožka ZŠ Dvořákův okruh) – ocenění k životnímu jubileu a za dlouholetou vynikající a obětavou práci ve školství

Po ukončení jedenáctileté střední školy vystudovala Pedagogický institut v Ostravě – obor matematika, fyzika. V roce 1964 dostala umístěnku do Jindřichova ve Slezsku, kde učila sedm let, další dva roky působila v Třemešné. Životní cesta ji zavedla v roce 1973 do tehdejší 1. ZŠ Dvořákův okruh, kde působila až do ukončení své dlouholeté profesní kariéry. Paní Ludmila byla v letech 1979 až 2000 členkou okresního kabinetu matematiky v Bruntále a podílela se na školení a organizaci okresních kol matematických olympiád. Ve volném čase pomáhala jako členka představenstva okresního výboru zahrádkářské organizace při konání výstav v Krnově i Ostravě a také pracovala ve výboru klubu skalničkářů Campanula. Mezi kolegy byla vždy velmi oblíbená pro svou kamarádskou povahu.

Dana Danči (zástupkyně ředitelky MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie) – za dlouholeté vynikající pedagogické výsledky

Paní Dana často pracuje nad rámec svých povinností. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami učí zapojit se do společenského života a k úctě k lidem. Hraje na klavír, krásně maluje, holduje sportu, a to vše předává dále. Často se na ni obracejí kolegyně z jiných mateřských škol s prosbou o radu při diagnostice u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Má empatii jak pro potřeby dětí, tak pro lidi, které má v práci kolem sebe. Na pozici zástupkyně ředitele dokáže vycítit nálady ostatních, použít rozhodné slovo a ukončit debatu, která nikam nevede. Dokáže ocenit lidi kolem sebe a říkat to nahlas. Snaží se lidi spojovat a vytvářet dobrou atmosféru. Zároveň umí podporovat a podržet, když je to potřeba.

Hana Hrazdirová (ředitelka Mateřské školy Mikulášská) – za dlouholetou vynikající a obětavou pedagogickou práci

Celý svůj profesní život věnovala předškolním dětem, zpočátku jako učitelka mateřské školy v Žižkové ulici v Krnově, později jako ředitelka mateřské školy, ve které působí doposud. Její kolegyně oceňují zejména aktivní zapojení do projektu Euroregionu Praděd společně s mateřskou školou z polských Hlubčic, díky kterému došlo ke sblížení dětí a výměně zkušeností mezi pedagogy. Projekt umožnil také nákup řady pomůcek, hraček a vybavení školní zahrady. Zapojení školky do projektu Šabloky zase napomohlo uskutečnit řadu společných vzdělávacích akcí pro rodiče dětí. Paní ředitelka vede praxe žákyň střední pedagogické školy a přispívá k utváření další učitelské generace. Na pracovišti všichni oceňují její pedagogickou zkušenost, metodickou podporu a kvality zkušené ředitelky.

Stanislava Kusová (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov) – za dlouholetou vynikající a obětavou pedagogickou práci

Od roku 2001 působí ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole Krnov, kde předává žákům denního i dálkového studia cenné znalosti ruského jazyka, dějepisu, základů filozofie, sociologie a práva. Svým inovativním přístupem, využíváním informačních technologií a nových metod ve výuce je příkladem mladším kolegům. Každý rok připravuje pro žáky školy zájezd do Osvětimi, podílí se na organizaci studentských voleb. Dlouhá léta se svědomitě stará o školní knihovnu a pravidelně se podílí na průběhu školních akcí.

Jarmila Kvičalová (vychovatelka ZŠ Dvořákův okruh) – za dlouholeté zásluhy ve školství

Svou pedagogickou dráhu zahájila jako čerstvá absolventka v roce 1982. Nejprve pracovala v základní škole na Janáčkově náměstí a poté dlouhá léta v Základní škole Opavská, kde se věnovala také dětem z dyslektických tříd. Díky své povaze brzy získala obdiv a úctu ze strany kolegů, rodičů i dětí. Spolupracuje se Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou Krnov, kde vede praxi studentů vychovatelství, předškolní a mimoškolní pedagogiky. Velmi ji baví tvoření a sport, kde preferuje míčové hry, především košíkovou. Tomuto sportu se věnovala už v základní škole a pokračovala i při studiu střední školy. Trénovala ve středisku vrcholového sportu, kde hrála za Ostravu. Když založila rodinu, přestěhovala se do Krnova a se sportem pokračovala, reprezentovala Krnov v národní lize.

Anna Malovaná (učitelka ZŠ Smetanův okruh) – za dlouholetou vynikající a obětavou pedagogickou práci

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě a pedagogickou práci začala v základní škole v Osoblaze v roce 1979. Záhy však odešla na mateřskou dovolenou, narodila se jí dcera Petra. Do základní školy Smetanův okruh nastoupila v roce 1985 a většinou působila na prvním stupni. Ve volném čase se věnuje rodině, kromě jiného také vnučce, s kterou ráda tráví volný čas. Mezi její koníčky patří cestování a návštěva kulturních akcí. Paní Anna je velmi pečlivá učitelka a ochotná kolegyně. Vůči dětem je zásadová a má ráda, když se dodržují pravidla. Žáky z její třídy je radost učit na druhém stupni, což oceňují nejen její kolegové.

Zuzana Měrková (Mateřská škola Slunečnice) – za angažovanou a vynikající práci ve školství

Má za sebou dvacet let vynikající pedagogické práce. Na svém současném pracovišti v Albrechtické ulici zastává od roku 2006 funkci zástupkyně ředitelky školy. Je příkladem pro ostatní zaměstnance Svým přístupem k práci, nadšením a také účastí na projektech školy je příkladem pro ostatní zaměstnance. Aktivně se zapojuje do hledání nových metod práce a jejich zavádění do praxe. Dlouhá léta vede průběžnou i souvislou pedagogickou praxi studentek Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Krnov a také praxi absolventů kurzů pro asistenty pedagoga. Je velmi aktivní v přípravě veřejných vystoupení dětí a v dalších formách reprezentace školy.

Danuta Mokrášová (ředitelka Mateřské školy Jiráskova) – za celoživotní práci pro děti

Vystudovala obor speciální pedagogika na Ostravské univerzitě a po celou dobu své profesní činnosti se věnuje dětem s postižením a dětem, které ve zvýšené míře potřebují péči a pozornost. Dodnes, kromě výkonu ředitelské práce, učí v logopedické třídě, kde může uplatnit své zkušenosti. Na svém pracovišti je vzorem díky pracovnímu nasazení. Neustále vyhledává možnosti, jak vylepšit interiér i exteriér mateřské školy. Má velké organizační schopnosti, které uplatňuje při různých akcích pro děti a rodiče. Má přirozenou autoritu, smysl pro humor a ve školce umí ostatním vytvořit příjemnou atmosféru. Je vstřícná, empatická, spravedlivá, lidská a umí naslouchat. Radost jí přináší rodina, sport, zahrádka a psí kamarád.

Jarmila Moravcová (Gymnázium Krnov) – za dlouholetou vynikající a obětavou pedagogickou práci i za mimořádné vynikající výsledky v pedagogické práci

Na gymnázium nastoupila v roce 1981 a od roku 2008 vykonává funkci zástupce ředitele školy. Po celou dobu práce je hodnocena jako výborný a žáky oblíbený pedagog, který dovede žáky nejen motivovat a zaujmout, ale i naučit tak, že bez obtíží zvládají požadavky vysokých škol. Své znalosti a bohaté zkušenosti předává studentům především v předmětech matematika a fyzika. Dlouhodobá nadstandardní práce se projevuje v přípravě přírodovědeckých soutěží, jako jsou matematické, fyzikální nebo logické olympiády. Podílí se na organizaci přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na střední školu pro uchazeče základních škol a má hlavní podíl na bezproblémové organizaci maturitních zkoušek. Svým pedagogickým optimismem ovlivnila několik generací krnovských gymnazistů.

Zdeněk Obruča (navržen Základní školou Žižkova) – za dlouholetou vynikající a obětavou práci ve školství

Jako pedagog začínal ve Štěpánkovicích na Opavsku, poté učil v Základní škole Smetanův okruh a od roku 1980 pracuje v Základní škole Žižkova, kde se věnoval výuce fyziky a technické výchovy. V roce 1990 byl jmenován zástupcem ředitele školy a rok nato absolvoval konkurz na místo ředitele, v této funkci pak působil 25 let. Škola a její pedagogové rozvíjeli pod jeho vedením mnohostrannou činnost přispívající k obohacení výuky a vzdělávání žáků. Škola se zapojila do mnoha sportovních, kulturních a vědomostních soutěží, v nichž žáci dosahovali výborných výsledků.

Šárka Sukupová (Střední škola automobilní Krnov) – za dlouholetou vynikající a obětavou pedagogickou práci

V roce 2002 nastoupila do školy jako učitelka matematiky. Její vstřícný a zodpovědný přístup motivoval studenty k nejlepším výkonům. Nejen jako třídní učitelka ovlivnila vývoj mnoha svých žáků, z nichž někteří pokračovali ve studiu matematiky na vysokých školách. Pro své výborné výsledky a zodpovědné plnění pracovních povinností byla v roce 2016 jmenována do funkce zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování. Svým empatickým přístupem pomáhá kolegům překonávat úskalí, vyskytující se v pedagogické profesi. Neustále si zvyšuje kvalifikaci, aby tyto své vědomosti předávala nejen svým studentům. Aktivně pracuje v projektu Moravskoslezského kraje Odborné kariérové a polytechnické vzdělávání, kde svými zkušenostmi pomáhá při organizaci dalšího vzdělávání.

Ilona Tichá (pedagožka ZUŠ Krnov, sbormistryně dětského pěveckého sboru Voices) – za vynikající pedagogické výsledky

Absolvovala konzervatoř v Českých Budějovicích, přičemž ještě během studií získala 1. cenu na XXII. soutěžní přehlídce konzervatoří v Pardubicích. V roce 2003 se stala semifinalistkou mezinárodní soutěže Hans Gabor Belvedere ve Vídni a o sedm let později získala cenu divadla J. K. Tyla v Plzni na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech. Během profesní dráhy sólové zpěvačky se zúčastnila mnoha prestižních vystoupení a pravidelně koncertovala v zahraničí. V roce 2009 obdržela Opavskou Thálii za roli Ljubaši v Carské nevěstě a v roce 2015 Cenu diváka ve Slezském divadle v Opavě. V roce 2012 začala v ZUŠ Krnov vyučovat sólový zpěv. Mnoho jejích žáků složilo úspěšné přijímací zkoušky na konzervatoř, pedagogickou školu či univerzitu. Se svými svěřenci se aktivně účastní pěveckých soutěží a je také zakladatelkou nové celostátní soutěže Hlas Slezska.

Zdroj: MěÚ Krnov