BRUNTÁL | V pátek 16. srpna zhotovitel předal městu dokončenou stavbu. Jejím předmětem bylo vybudování dopravní a technické infrastruktury, především komunikací, chodníků, vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu, veřejného osvětlení a také instalace chrániček pro vedení optických kabelů.

Foto: MěÚ Bruntál

Technicky je tak připraveno celkem osmnáct parcel pro výstavbu rodinných domů. Zastupitelstvo bude v září schvalovat prodeje čtyř pozemků na základě výsledků již druhého kola elektronických aukcí. Ve výsledku tak bude prodáno čtrnáct stavebních parcel. Další dvě budou znovu nabídnuty k prodeji v aukci a zbylé dvě si město prozatím ponechá ve svém vlastnictví.

V současnosti probíhají administrativní úkony a kompletace dokladové části a dále kolaudační řízení pro jednotlivé stavební objekty. V přípravě je také předání inženýrských sítí do správy jejich provozovatelů (VaK Bruntál, GasNet, TS Bruntál).

Stavební lokalita Skrbovická II navazuje na lokalitu Skrbovická I, kde město v minulých letech obdobně připravilo deset parcel. Ty jsou nyní již zastavěny rodinnými domy, které utvořily novou bruntálskou ulici zvanou Buková.

Město se tímto způsobem snaží vyjít vstříc novým zájemcům o individuální bydlení. Důvodem odchodu řady lidí z Bruntálu totiž v minulosti byla právě nemožnost postavit si vlastní dům na území města, zatímco v okolních obcích byl stavebních parcel relativní dostatek.

Zdroj: MěÚ Bruntál