KRNOV | V loňském roce občané Krnova předali k vytřídění 1 162 tun tříděných odpadů a získali tím pro město téměř 2,5 milionů korun. Tyto prostředky město čerpá od společnosti EKO-KOM jako odměnu za zajištění míst zpětného odběru, jejich obsluhu, třídění na třídicí lince a za zajištění využití odpadů z obalů.

Foto: MěÚ Krnov

„Odměna se vypočítavá na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství a druzích vytříděných odpadů a také o způsobech, jak bylo s vytříděnými odpady naloženo. Výše takové odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů a účinnosti třídění. Takže čím více občané odpadů vytřídí, tím více peněz město získá, což mu umožňuje snížit náklady spojené s provozem systému tříděného sběru,“ uvedl vedoucí oboru životního prostředí Petr Suchý s tím, že zajišťovat tříděný sběr je pro obce ze zákona povinné.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, město Krnov ve spolupráci se společností EKO-KOM přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Úspora, kterou dosáhlo, představuje 1 192,006 tun emise CO2 ekv. Úspora energie 30 005 362 MJ. Tyto hodnoty byly vypočteny na základě studie Posouzení sběru z recyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Výsledky této studie, kterou vyhotovila nezávislá konzultační firma MT Konzult, prokázaly environmentální přínos systému sběru a recyklace odpadů v mnoha aspektech. Vysokou úsporu představovala především spotřeba energie a úspora produkce plynů, které mají vliv na globální oteplování vyjádřené jako CO2 ekvivalent.

Uhlíková stopa

Téměř každá aktivita od dopravy po jídlo uvolňuje přímo nebo nepřímo skleníkové plyny. Uhlíková stopa je množství těchto plynů. Je to nástroj k měření dopadů lidských aktivit na životní prostředí, vyjadřovaný v ekvivalentech oxidu uhličitého CO2.