BRUNTÁLSKO | Investice do vodních toků a vodních děl v roce 2019 dosáhnou výše necelých 250 mil. korun. V rámci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy bude letos zahájena výstavba ochranných hrází v obci Holasovice a rekonstrukce jezu v Kunově.

Foto: STA Bruntálsko

„ V roce 2019 ukončíme také stavbu suché nádrže Jelení na Kobylím potoce za zhruba 150 mil. Kč a budeme pokračovat v přípravě protipovodňových opatření na horní Opavě, zejména v oblasti výkupů pozemků pod plánovanou přeložkou silnice I/45“,řekl Jiří Pagáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry.

Realizace protipovodňových opatření na horní Opavě bude pokračovat v letošním roce stavbou hrází na pravém břehu řeky Opavy v Holasovicích. „Potřebujeme ochránit zástavbu obce Holasovice před povodněmi na úroveň odpovídající návrhovému průtoku (Q100 ovlivněný transformací VD Nové Heřminovy) s bezpečnostním převýšením min. 0,60 m. Díky tomuto opatření dojde k omezení rozlivů povodňových průtoků na pravém břehu řeky Opavy“, pokračoval Pagáč.

Stavební činnost bude zaměřena na zemní práce, komunikace na koruně hráze, kamenné opevnění, železobetonové konstrukce hrázových propustí, odvodňovací příkop, zatrubnění, gabionové a ŽB prefabrikované zídky. V současné době bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele této stavby. Zahájení samotných prací je plánováno na 08/2019 a dokončení na 08/2021. Předpokládané náklady jsou cca 106 mil. Kč bez DPH a financování je zajištěno z programu Ministerstva zemědělství ČR, „Podpora prevence před povodněmi IV“.

„Další významnou stavební akcí, která bude v letošním roce zahájena v rámci celku „Opatření na horní Opavě“ je rekonstrukce jezu Kunov na řece Opavě severovýchodně nad osadou Kunov,“ uzavřel Jiří Pagáč. Stávající pevný jez je situován nad mostem krajské silniční komunikace II/451. Účelem rekonstrukce jezu je zajištění vzdouvání vody v tomto profilu, umožnění odběru vody do pravobřežního náhonu, zajištění migrační prostupnosti profilu, vytvoření možnosti zachytávání ropných látek na toku, plnění funkce měřícího místa pro VD Nové Heřminovy a stabilizace podélného sklonu koryta. V současné době probíhá správní řízení za účelem vydání stavebního povolení. Poté bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení prací je 09/2019. Náklady jsou ve výši 35 mil. Kč a budou hrazeny z programu Ministerstva zemědělství ČR, „Podpora prevence před povodněmi IV“.

Zdroj: Povodí Odry.