VRBNO POD PRADĚDEM | Fond malých projektů Euroregionu Praděd do roku 2027 nabídne žadatelům k čerpání přes 6 milionů euro. Podpoří tak česko-polské přeshraniční aktivity v oblasti cestovního ruchu a spolupráce institucí a obyvatel.

Foto: STA Bruntálsko

Hlavním cílem Fondu malých projektů je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. Fond představuje pružný nástroj pro realizaci nejmenších projektů programu. Zaměřuje se jak na neinvestiční, tak na drobné investiční projekty. Spravovaný je euroregiony Nisa, Glacensis, Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko a Beskydy.

„Naší prioritou je i nadále podporovat česko-polskou přeshraniční spolupráci, která se soustředí na rozvoj kultury, zvyků a tradic, sportu, cestovního ruchu a dalších oblastí důležitých pro obě země, instituce a občany. Mladé generaci spolupráce taktéž napomáhá k odbourávání jazykových bariér a nabízí větší rozhled i za hranice Moravskoslezského a Olomouckého kraje,“ přiblížil předseda Euroregionu Praděd a starosta Zlatých Hor Milan Rác.

Od podzimu letošního roku, kdy začne příjem prvních žádostí o dotace, bude možné čerpat finanční prostředky na česko-polskou přeshraniční spolupráci z Fondu malých projektů Euroregionu Praděd.

„V rámci fondu budou opět podporovány aktivity směřující k rozvoji cestovního ruchu a ke spolupráci institucí a obyvatel. K čerpání je připraveno přes šest milionů euro, z toho necelé tři miliony pro druhou prioritu zaměřenou na podporu cestovního ruchu a 3,4 milionů euro pro čtvrtou prioritu, která podpoří spolupráci institucí a obyvatel,“ doplnil předseda euroregionu Milan Rác.

Fond malých projektů Euroregionu Praděd umožní žádat o dotaci na jeden projekt maximálně do 30 tisíc euro nebo 40 tisíc euro, a to v případě malých projektů zaměřených na drobnou infrastrukturu v cestovním ruchu, přičemž maximální podíl dotace na celkových způsobilých výdajích bude 80 procent. Více informací najdete na webových stránkách www.europraded.cz.

Minulé programové období podpořilo 155 projektů

Fond mikroprojektů předešlého programového období Interreg V-A 2014-2020 bude administrativně uzavřen ve druhé polovině letošního roku, kdy dojde k proplacení dotací posledních realizovaných projektů.

Na české straně Euroregionu Praděd bylo v tomto programovém období schváleno k financování celkem 155 projektů, z toho 148 projektů bylo následně zrealizováno. Ve druhé prioritní ose, která podporovala cestovní ruch, bylo rozděleno více než milion euro, ve čtvrté prioritní ose, která měla za cíl rozvoj spolupráce institucí a obyvatel, bylo profinancováno téměř 2,5 milionů euro.

„Jsem velmi rád, že se za předešlé programové období podpořilo mnoho projektů, které nám pomohly s rozvojem našich krásných Jeseníků a mohli jsme se také potkávat na mnohých kulturních, společenských i sportovních akcí, které rozvíjely naše česko-polské tradice, zvyky a vzájemná přátelství. Zároveň jsme oslavili významné pětadvacáté výročí Euroregionu Praděd a vydali několik publikací a turistických průvodců. Děkuji všem za spolupráci a těším se na nové programové období a na další zajímavé projekty,“ uzavřel předseda Euroregionu Praděd a starosta Zlatých Hor Milan Rác.

top