KRNOVSKO | V Chomýži skončily práce na zkapacitnění koryta potoka Hůrky a také odlehčovacího příkopu určeného pro odvod dešťových vod do řeky Opavice. Cílem úprav je zlepšit odtokové poměry v území a snížit riziko zaplavení zahrad, rodinných domů, komunikací i fotbalového hřiště dešťovou vodou, která stéká při dlouhotrvajících nebo přívalových srážkách z nedalekých kopců.

Foto: MěÚ Krnov

O zvýšení kapacity koryta Hůrky požádalo město Krnov vlastníka vodního toku, jímž jsou Lesy České republiky. Po vytrvalých deštích v říjnu roku 2020 se totiž voda vylila z břehů a došlo k zaplavení části Chomýže. Státní podnik žádosti vyhověl a v přibližně 170 metrů dlouhém úseku mezi železniční tratí a zástavbou nechal za 950 tisíc korun včetně DPH vykácet dřeviny, vyřezat křoviny a odtěžit nánosy z průtočného profilu.

Město pak na Hůrce ještě vybudovalo odlehčovací objekt. „Jde o betonovou stavbu s přelivem, která v případě velké vody umožní odvést její část z potoka do odlehčovacího příkopu. Nemělo by pak docházet k zahlcení zatrubnění před vyústěním potoka do řeky Opavice,“ uvedl Zbyněk Moravec z odboru investic a správy majetku.

Odlehčovací objekt byl součástí úprav příkopu o délce 840 metrů, který je určen pro odvod dešťových vod. „Odvodňovací příkop byl značně zanedbaný a časem se stal zcela nefunkční. Aby sloužil svému účelu, byla v minulém roce jeho otevřená část prohloubena, prodloužena a vytvarována tak, aby pojmula větší množství vody. Došlo také na zkapacitnění zatrubněné části, která neměla potřebnou kapacitu a při srážkách docházelo k jejímu zahlcení a zatopení území. Původní trouby byly vyměněny za nové s větším profilem, které jsou dimenzovány na průtok dva metry krychlové za sekundu,“ řekl Zbyněk Moravec. Rekonstrukcí prošel i betonový vtokový objekt a vyústění do vodního toku Opavice, součástí stavby byla rovněž přeložka plynovodu. Městskou zakázku za 7,2 milionu korun včetně DPH realizovala společnost Berkastav.

V průběhu prací spojených s úpravou příkopu museli pracovníci provést podélný výkop v Okružní ulici a došlo také k dvěma překopům vozovky. Rýhy byly po ukončení prací zasypány, ale k finální úpravě zatím nedošlo. „Konečná povrchová úprava bude provedena v jarních měsících,“ uzavřel Zbyněk Moravec.

Zdroj: MěÚ Krnov