KRNOVSKO | V Chomýži byly v květnu zahájeny práce na zkapacitnění příkopu určeného pro odvod dešťových vod. Cílem akce za 6,5 milionu korun včetně DPH je bezpečně odvést srážkové vody, aby nedocházelo k zaplavování okolních pozemků. Termín odevzdání hotového díla je stanoven na konec října letošního roku.

Foto: Mapka

„V posledních mnoha letech se o příkop v délce 840 metrů nikdo nestaral, v některých místech ho zemědělci dokonce zasypali, aby přes něj mohli jezdit, čímž se stal zcela nefunkční. Nyní bude stávající odvodňovací příkop prodloužen, prohlouben, vytvarován a bude vybudován nový betonový odlehčovací objekt na vodním toku Hůrka,“ uvedla Martina Marčanová z odboru investic a správy majetku.

V místě křížení s místní komunikací Okružní je příkop zatrubněn, kapacita zatrubnění ale neodpovídá současným potřebám, při srážkách pak dochází k jeho zahlcení a následnému zatopení území. „Zatrubněná část, která má délku 95 metrů, bude nově osazena troubami s větším profilem. Rekonstrukcí projde i betonový vtokovový objekt a vyústění do vodního toku Opavice, jež bude zrekonstruováno jako objekt z dlažby z lomového kamene do betonu. Součástí stavby v těchto místech bude i přeložka plynovodu,“ popsala Martina Marčanová.

Větší dimenze potrubí by měla být dostatečná i pro odvodnění části severovýchodního obchvatu, tak budoucího západního obchvatu. „V současnosti tuto možnost prověřujeme,“ doplnila vedoucí odboru investic a správy majetku Klára Hazuchová.

Při rekonstrukci zatrubnění a úpravě plynovodu bude v ulici Okružní vytvořen podélný výkop a v Poštovní ulici dojde k překopu vozovky, což způsobí dopravní omezení. V první etapě, která potrvá do 19. 7., bude vozovka zúžena na jeden jízdní pruh a bude muset být uzavřeno rameno trojúhelníku ulice Okružní s objížďkou přes spojku s ulicí Poštovní. V etapě druhé, od 20. 7. do 31. 8., bude nutná uzavírka ramene trojúhelníku ulice Poštovní s objížďkou přes spojku s ulicí Okružní.