BRUNTÁL | Očekávaná celková rekonstrukce místní komunikace Dolní začne na konci srpna. Obyvatelé sídliště i všichni další účastníci silničního provozu by se měli připravit na omezení související s rozsáhlou stavbou.

Foto: MěÚ Bruntál

 

Jedná se o kompletní rekonstrukci komunikace v celkové délce 330 metrů při šířce vozovky 6 metrů. Ve směru k ulici Dr. E. Beneše se komunikace rozšíří na tři jízdní pruhy s vložením středového dělícího ostrůvku, takže výjezd ze sídliště bude snazší. Práce budou zahrnovat úpravu světelné křižovatky s ulicí Dr. E. Beneše (u Kauflandu), úpravu křižovatek s ulicí Horovou a ulicí U Rybníka a také křižovatku s ulicí J. E. Purkyně.

Autobusové zastávky budou nově přemístěny na úroveň parkoviště u rybníka, zatímco podél areálu bývalých jeslí ze strany Dolní ulice vzniknou nová příčná parkovací stání. Nově řešeno bude samotné parkoviště, celkem budou po úpravách v dotčené lokalitě k dispozici 104 parkovací místa. Kromě oprav se počítá s novým vedením chodníků včetně návaznosti na 5 míst pro přecházení a umístění 2 nových zpomalovacích polštářů. Lidé ze sídliště tak konečně budou moci využít na cestě k obchodní zóně nového chodníku, který nyní v dopravně zatíženém úseku schází. Obnovou projde i veřejné osvětlení a počítá se s umístěním kontejnerového stání na ul. Horově.

Stavbu budou provázet nezbytná dopravní omezení a související přechodné dopravní značení. Stavba bude rozdělena na tři etapy a po dobu výstavby budou nutné dvě kompletní uzavírky komunikace.

V rámci první uzavírky (I. a II. etapa) dojde k úplnému zákazu vjezdu a průjezdu ulicí Dolní od světelné křižovatky po křižovatku s ulicí U Rybníka. Průjezdnost ulice U Rybníka zůstane vždy zachována, a to i v čase, kdy zde budou probíhat stavební práce.

Druhá uzávěra (III. etapa) bude sice krátkodobá, ale úplná. Předpoklad jsou 2 až 3 plné dny a důvodem je pokládka živičných vrstev. Termín bude oznámen dostatečně předem. Uzavírka bude směřována do dnů pracovního volna.

Po dobu stavby bude v dotčené lokalitě omezená možnost parkování a po celou dobu zde bude také vyloučena autobusová doprava. Ta bude přemístěna na Vančurovu ulici, kde bude pouze pro autobusy umožněn obousměrný provoz. Dočasné autobusové zastávky budou v průběhu stavby pro oba směry umístěny na začátku ulice Vančurovy ve směru od křižovatky s ul. Olomouckou a Pod Lipami.

Příjezd vozidel Integrovaného záchranného systému na kterékoliv místo stavby bude možný přes široký chodník ul. Cihelní a ul. U Rybníka.

„Je zřejmé, že to nebude jednoduchá stavba. Je potřeba zkoordinovat provoz na mnoha ulicích dopravně významných pro občany sídliště a okolí. Probíhají proto intenzivní jednání se zhotovitelem, aby byl průběh akce pokud možno nekolizní. Bez omezení vjezdu se ale takto rozsáhlá stavba realizovat nedá,“ řekl místostarosta města Petr Rys, který má v gesci odbor správy majetku, investic a dotací.

Vysoutěžená cena zakázky činí 14,3 milionu korun včetně DPH. Zhotovitelem stavby je společnost KARETA s.r.o. Předpoklad ukončení stavby je konec roku 2023, průběh však bude záviset na klimatických podmínkách.

V současnosti jsou projednávána přechodná dopravní značení se speciálním silničním úřadem (odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství MěÚ Bruntál) a dopravním inspektorátem Policie České republiky. O konkrétních opatřeních bude veřejnost průběžně informována.

Připravovaná rekonstrukce a úprava místní komunikace a uličního profilu Dolní ulice naváže na zjednosměrnění Vančurovy ulice v roce 2021. Nové dopravní řešení tehdy přineslo změnu přednosti v jízdě v křižovatce ulic Vančurova, J. E. Purkyně a Uhlířská. Dolní ulice se následně stala více dopravně zatíženou. Tomuto stavu však neodpovídá nejen kvalita povrchu komunikace s četnými nerovnostmi a výtluky, ale ani samotný její profil.

C.3_Dolní koordinační situace [PDF, 1,9 MB]

Zdroj: MěÚ Bruntál