BRUNTÁL | Vedení města v souvislosti s opravou ulice Čs. armády vyzvalo společnost Strabag jako zhotovitele stavby k vysvětlení některých skutečností ohledně dosavadního průběhu stavby, zlepšení informovanosti a zejména k nápravě některých nedostatků, které mají vliv na život obyvatel této části města.

Foto: MěÚ Bruntál

V reakci na důrazný požadavek ze strany vedení města již zhotovitel provedl odkop uličních vpustí v celé ulici Čs. armády na úroveň vyfrézované vozovky, aby zde dále nedocházelo k zadržování vody na komunikaci a v těsné blízkosti bytových domů během vydatnějších dešťů. Vpusti byly zakryty dřevěným roštem pro zajištění bezpečnosti.

Nemenší nespokojenost obyvatel Čs. armády a přilehlých ulic vzbudily prodlevy v počáteční fázi rekonstrukce. Po odfrézování povrchu komunikace a odstranění chodníků stavební ruch načas utichl, zatímco obyvatelé ulice čelili zvýšené prašnosti a zhoršenému přístupu k domům pro pěší i motorová vozidla. Zhotovitel v daném čase čekal, až budou vyrobena šachtová dna pro kanalizaci.

Nepohodlí ještě výrazněji pociťují lidé s omezenými pohybovými možnostmi či senioři. Pro zajištění přístupu do vchodů dotčených domů zhotovitel po upozornění provedl chodníkové koridory s ohledem na individuální požadavky občanů.

Práce na rekonstrukci nyní pokračují a zhotovitel se v zájmu zlepšení informovanosti blíže vyjádřil k postupu a průběhu stavebních prací včetně předpokládané doby realizace:

 

  • dešťová kanalizace – celkem cca 380 m hlavního řadu + 310 m přípojky – 5 týdnů;
  • vodovod – přívodní řad Čs. armády – cca 220 m, je třeba realizovat současně s celkovým rozvodem vody v celém prostoru stavby, nelze samostatně – 2 týdny;
  • přeložky plynovodu (dále v prostoru ul. Čs. armády bylo avizováno vedení stávajícího plynovodu vedeného z ulice Švermova, kdy bylo nezbytné v dostatečném předstihu, po odkrytí konstrukčních vrstev stávající komunikace a zaměření terénu upřesnit jeho polohu a dořešit s budoucím správcem potřebu přeložky v případě nedostatečného krytí – opět nešlo realizovat samostatně bez návaznosti na ostatní práce v rámci celé stavby);
  • odkopy, obruby, konstrukční vrstvy vozovky – 10 týdnů;
  • přeložka veřejného osvětlení – cca 800 m vedení + stožáry – realizováno po 40metrových úsecích, po dokončení podkladních vrstev vozovky, současně s realizací obrub – cca 4 týdny.

 

Podle stavebního harmonogramu zhotovitel plánuje dokončení většiny stavebních prací ve 43. týdnu, tj. na konci října, kdy se předpokládá, že ulice již bude mít podkladní asfaltovou vrstvu. Definitivní povrch včetně vodorovného značení získá v příštím roce.

Obyvatelé ulice Čs. armády i přilehlých ulic se tedy musejí pro nadcházející týdny ještě obrnit trpělivostí. Zhotovitel deklaruje, že pro omezení prašnosti může a bude v koridorech, kde se bude pohybovat nákladní doprava, zajišťovat snížení prašnosti kropícím vozem kdykoli bude třeba.

Kromě prašnosti je pro obyvatele této části města problémem také hlučnost. Město tímto vyzývá občany, aby v případě, že stavební technika bude spuštěna před šestou hodinou ranní, tedy v době nočního klidu, volali neprodleně linku 156 městské policie.

Rekonstrukce ulice Čs. armády je součástí přípravy lokality Za Mlékárnou k zástavbě rodinnými a bytovými domy. Hlavním investorem je ministerstvo financí a na investici se podílí taktéž město Bruntál.

Zdroj: MěÚ Bruntál