BRUNTÁL | Třetina prací na rekonstrukci městského divadla je hotová. Stav obvodového zdiva v historické části budovy byl horší, než se očekávalo. Dokončení revitalizace fasády divadla proběhne na jaře.

Foto: MěÚ Bruntál

Rekonstrukce městského divadla začala předáním staveniště zhotoviteli v polovině května. Podle Pavla Juříčka z odboru správy majetku, investic a dotací z Městského úřadu v Bruntále bylo nutné provést nad rámec projektu statické zajištění obvodového zdiva historické části budovy. Po vybourání stávajících okenních výplní byly dle projektu u historické části divadla zvětšeny okenní otvory v prvním nadzemním podlaží o klenutá nadpraží a ve druhém nadzemním podlaží provedeno klenuté nadpraží ve stávajících okenních otvorech. Následně byla osazena nová dřevěná okna v historické části objektu a plastová okna v novodobější přístavbě divadla.

Z navržených vnějších povrchových úprav, se záměrem navrátit alespoň částečně původní historizující vzhled divadla, byly ze zdobných prvků dosud kompletně provedeny v druhém nadzemním podlaží historické části budovy korunní římsy, pilastry a parapetní římsy. Současně probíhá nanášení nové jádrové omítky novodobější přístavby divadla a zapravení ostění a nadpraží okenních otvorů z vnitřní strany,“ doplnil Pavel Juříček.

Náročnější byla především oprava původního obvodového zdiva historické části divadla. Jeho stav byl horší, než se očekávalo. Při úpravě rozměrů okenních otvorů v prvním nadzemním podlaží bylo nutné provést podchycení nosného zdiva, stávající zvětralé a nesoudržné zdivo u ostění otvorů i v celé ploše postupně odstranit a nahradit novým. Jeden meziokenní pilíř bylo nutné vyzdít zcela nový.

„Jsme rádi že nám současné příjemné podzimní počasí umožňuje i nyní, kdy obvykle nejsou venkovní stavební práce kvůli klimatickým podmínkám možné, pokračovat v rekonstrukci i na vnějších částech objektu,“uvedl místostarosta Petr Rys.   

V současné chvíli byla prostavěna přibližně jedna třetina z předpokládané celkové hodnoty zakázky ve výši 26,9 milionu korun bez DPH. Město akci financuje ze svého rozpočtu.

Se zhoršujícím se počasím budou práce na rekonstrukci divadla postupně ustávat. Stavaři se sem vrátí opět na jaře, kdy přijde na řadu dokončení povrchových úprav budovy, stavební úprava jednotlivých vstupů do objektu divadla a okolní terénní úpravy.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál

top