BRUNTÁL | Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. Zápis do 1. ročníku v ZŠ Bruntál, Jesenická 10 pro školní rok 2023/2024 proběhne v pátek 21. dubna od 14 do 17 hodin a v sobotu 22. dubna od 8 do 11 hodin.

Foto: Plakátek

Pro přijetí dítěte k základnímu vzdělání na Základní škole Bruntál, Jesenická 10, jsou stanovena následující kritéria:

Věk dítěte. Bydliště ve školském obvodu přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Bruntál, Jesenická 10, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou města Bruntál č. 1/2021 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných Městem Bruntál.

Kapacita školy- její naplnění je důvodem nepřijetí dítěte, které nemá místo trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Bruntál, Jesenická 10

Kapacita prvních tříd
v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje školy budou ve školním roce 2023/2024 otevřeny maximálně tři první třídy, počet žáků je omezen nejvyšším povoleným počtem žáků stanoveným vyhláškou č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Žáci splňující kritérium 1, 2 budou přijati k základnímu vzdělávání na této škole.

Kritéria 3, 4 jsou rozhodná pro přijetí dítěte s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ Bruntál, Jesenická 10. Při větším počtu zájemců o přijetí s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ Bruntál, Jesenická 10, než budeme schopni přijmout, bude o přijetí rozhodovat los. Losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy. Odklad povinné školní docházky udělený v loňském roce není důvodem pro přednostní přijetí.

Vzhledem k plánované naplněnosti prvních tříd budeme letos schopni přijmout žáky s trvalým bydlištěm mimo náš školský obvod. Rozhodujete-li se o podání žádosti o odklad povinné školní docházky, nabízíme Vám možnost docházky Vašeho dítěte do přípravné třídy přímo na naší škole.

Doplňující informace:

Pokud se dítě nebo zákonný zástupce dítěte ze závažných důvodů nemůže v uvedeném termínu k zápisu dostavit, oznámí zákonný zástupce dítěte tuto skutečnost škole a domluví si náhradní termín zápisu do 30. 4. 2023. Platí pro něj stejná kritéria přijetí jako při zápisu v řádném termínu.

Zákonným zástupcům oznámíme přijetí nebo nepřijetí dítěte pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a vývěskou.

Autor: Marcela Žáková, ředitelka