RÝMAŘOV | V Rýmařově budou zahájeny práce na opravě komunikace v ul. Divadelní, kterým předcházela výměna vodovodního řadu (investor spol. VaK Bruntál, a.s.). Stavební práce budou zahrnovat kompletní opravu obousměrné místní komunikace délky 283,87 m, včetně chodníků a parkovací plochy.

Foto: ilustrační Pixabay

Součástí prací bude i oprava kanalizace, odvodnění srážkových vod novým trubním vedením dešťové kanalizace téměř v celé délce ulice, kompletní oprava veřejného osvětlení a oprava opěrné zídky u objektu č.p. 844. Na realizaci úprav předmětné ulice bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála spol. JR STaKR, s.r.o., za nabídkovou cenu 12.905 tis. Kč. Uvedená cena zahrnuje opravy i navazujících ulic – Čapkova, Sadová a Jelínkova (pod mateřskou školkou). Práce na uvedených ulicích budou zahajovány postupně a o přesném termínu budou občané předem informovat.

Stavební úpravy ul. Čapkova zahrnují celkovou opravu komunikace vč. zpevněných ploch a chodníku. V rámci úprav dojde k výměně konstrukčních vrstev vozovky a chodníku, výměně obrub a řádnému odvodnění ploch pomocí nově rozmístěných uličních vpustí. Součástí je i zřízení podélného stání a oprava veřejného osvětlení.

Stavební úpravy ul. Sadová zahrnují celkovou opravu komunikace vč. zpevněných ploch chodníků. V rámci úprav dojde k výměně konstrukčních vrstev vozovky a chodníků, výměně obrub a řádnému odvodnění ploch pomocí nově rozmístěných uličních vpustí. Součástí bude i částečná oprava kanalizace, oprava veřejného osvětlení, zřízení nového kolmého stání pod budovou ZUŠ Čapkova, kde bude zřízeno celkem 14 parkovacích míst (1x imobilní), a dále zřízení nového chodníku od parkoviště směrem k ulici Divadelní, který bude ukončen u objektu č.p. 1018, kde naváže na stávající zpevněnou plochu.

Stavební úpravy ul. Jelínkova zahrnují celkovou opravu komunikace v dl. 121,37 m. V rámci úprav dojde k výměně konstrukčních vrstev vozovky, osazení nových obrubníků a odvodnění pomocí žulové přídlažby s novými vpustěmi.

Celková délka realizace je naplánována do 135 kalendářních dnů od předání staveniště, které proběhlo dne 15. května 2018.

Je jisté, že výše uvedené stavby přinesou svému okolí dočasné problémy v podobě zvýšené hlučnosti, prašnosti, provozu stavební techniky a dělníků, zhoršených podmínek pro docházku, možnost dojížďky a zásobování, které ale nelze nijak obejít a je nezbytné se s nimi smířit. Odměnou za to budou nové komunikace, veřejná prostranství a životní prostředí, které zpříjemní život v místě bydliště a celkové zkvalitnění veřejných prostor našeho města.

Zdroj: MěÚ Rýmařov