KRNOV | Voda prýští z fontány se sousoším Rodina u polikliniky, v kašně s chlapečkem na želvě u kostela sv. Martina a také z vodotrysků před gymnáziem a u kruhového objezdu poblíž Slezského domova. Fontány jsou v provozu denně od 9.00 do 20.00 hodin. Náklady na jejich běžnou údržbu a provoz by v letošním roce neměly být vyšší než 350 tisíc korun včetně DPH. 

Foto: MěÚ Krnov

 

„Před sezonou jsme fontány vyčistili od listí, větví a odpadků a u všech provedli revizi čerpadel na vodu. V případě fontány se sousoším Rodina došlo na rozsáhlejší údržbu. Proběhlo oškrábání stávajícího nátěru dna fontány, které bylo vyspraveno, a poté byl proveden ještě nový ochranný nátěr,“ uvedl Mojmír Lindovský z Technických služeb Krnov, které mají fontány ve své správě.

V provozu zatím není kašna s Neptunem, která se nachází u Švédské zdi. V roce 2023 začala její rekonstrukce, která zahrnuje opravu vany, instalaci technologické šachty a provedení nové vodoinstalace i elektroinstalace. „Rekonstrukci v loňském roce zastavilo odkrytí historických zděných konstrukcí a studny. Kvůli složitým základovým podmínkám nádrže umístěné nad studnou a hradebním zdivem jsme museli nechat upravit projektovou dokumentaci, která obsahuje i nový návrh vsaku povrchových vod do podloží s využitím studny,“ řekl Pavel Švestka z odboru investic a správy majetku.

Aby studna mohla plnit funkci vsaku, tedy místa, kam bude voda vypouštěna po ukončení sezony, byla vyčištěna od nánosů do hloubky kolem šesti metrů a částečně také vyspravena. Čerpací zkouška, která se uskutečnila začátkem května, pak přinesla kýžený výsledek. „Hydrogeolog vyhodnotil, že studna jako vsak je vhodná. Nyní se této skutečnosti musí přizpůsobit projekt technologické části kašny, ve kterém se musí upravit technologie, tedy umístění strojovny, čerpadel a armatur,“ vysvětlil Pavel Švestka. Opravu kašny za 2,5 milionu korun včetně DPH realizuje firma Agist, termín dokončení, který byl stanoven na 30. 6. 2024, bude pravděpodobně prodloužen.

Zdroj: MěÚ Krnov