ČR | Od 1. ledna 2024 je možné uzavřít registrované partnerství na libovolném matričním úřadě v České republice. Tato změna umožňuje partnerům, kteří chtějí vstoupit do registrovaného partnerství, vykonat tento úkon na místě, které jim nejlépe vyhovuje.

Foto: Ilustrační Pixabay

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví, které vzniká formou souhlasného a úplného prohlášení o vstupu do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení osoby vstupující do partnerství potvrdí, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Po učinění prohlášení se sepíše protokol, který podepisují partneři, matrikář a případně tlumočník. Registrované partnerství se následně zapíše do knihy partnerství1.

Podmínky vstupu do partnerství zahrnují:

Alespoň jedna z osob musí být státním občanem České republiky. Osoby navzájem nesmí být příbuzné v linii přímé ani sourozenci. Osoba nesmí být mladší 18 let, mít omezenou svéprávnost v této oblasti, již dříve uzavřela manželství nebo vstoupila do partnerství v zahraničí, a její manželství nebo partnerství stále trvá

.
Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matrikářem na kterémkoli matričním úřadě. Příslušný k zápisu partnerství je matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo ke vzniku partnerství. Matriční úřad přijímá prohlášení o vstupu do partnerství na jím určeném místě v jeho správním obvodu a jím určené době. V případě potřeby může povolit vstup do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a ve vhodnou dobu.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR