OSOBLAHA | V úterý 4. dubna 2023 proběhl na Základní škole v Osoblaze Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout školu, poznat výhody badatelského vzdělávání a nasát atmosféru heterogenní školy.

Foto: Zdenka Spurná

Díky modernímu vyučování s ICT technologiemi je vyučování na Základní škole v Osoblaze pestré a zajímavé. Žáci se seznamují se učí novým trendům a technologiím.

Ředitel Marian Hrabovský podporuje i badatelsky orientovanou výuku „Žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky, formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními,” popsal tuto výuku ve zkratce ředitel Základní školy v Osoblaze.

Badatelsky orientovaná výuka je činnost učitele a žáka zaměřená na rozvoj znalostí, dovedností a postojů na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou se sám učí objevovat a objevuje. Učí se tak vědeckému a kritickému myšlení.

Základní škola a Mateřská škola Osoblaha je spádovou školou pro 12 obcí osoblažského výběžku. V letošním školním roce navštěvuje školu 188 žáků v jedenácti třídách.

„Zveme Vás a Vaše děti narozené v termínu od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 k zápisu pro školní rok 2023/2024, který se koná 20. dubna 2023 od 15 do 17 hodin v budově ZŠ a MŠ Osoblaha. K zápisu doneste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zákonní zástupci, kteří žádají pro své dítě odklad, musí žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa. V rámci zápisu si budete moci prohlédnout školní areál, učebny a získat informace o školním vzdělávacím programu a dalšímu směřování školy,” zve k zápisu ředitel školy Marian Hrabovský.

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná