MSK | Pro správu povodí, správu vodních toků a provoz a řízení vodních děl patří k významným informacím údaje o srážkách, průtocích, teplotách a hladinových stavech na vodních dílech. Vodohospodáři Povodí Odry měří vodní stavy na vodních tocích ve 120 profilech, z nichž na 41 profilech měří zároveň i srážky, samostatně měří srážky na dalších 47 místech.

Foto: Povodí Odry

Celkem mají v povodí Odry 167 měřících míst, včetně měření na vodních nádržích. Volba typu měřidla je odvislá od jejího umístění, náchylnosti na výskyt bouřek, způsobu přenosu dat a rovněž se vyvíjí dle získaných zkušeností se spolehlivostí měření.

Stávající systém měření dat Vodohospodářského dispečinku se začal budovat v 80. letech minulého století. Je již velmi rozsáhlý a dnes pokrývá v podstatě celé území ve správě státního podniku Povodí Odry. Při měření vodohospodáři úzce spolupracují s ostravskou pobočkou Českého hydrometeorologického ústavu, a to v oblasti společného využívání stanic, tvorby měrných křivek, poskytování dat apod. Systém zahrnuje měření meteorologických a hydrologických dat na vodních tocích a v jejich povodích, na vodních dílech, měření kvality vody a provoz klimatologické stanice v Nových Heřminovech. Srážkoměry jsou vyhřívané a umožňují i měření sněhových srážek.

 

„Prakticky je rozvoj měřicích stanic v našem povodí pro nejbližší období uzavřen a dokončen, konstatoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček a dodal: „V letošním roce jsme zprovoznili dvě měřicí stanice v oblasti Rychlebských hor. Neboť v roce 2009 postihly bystřiny odvodňující Rychlebské hory přívalové povodně, kdy zejména na Vojtovickém potoku byla překročena 100 – letá voda a došlo v obci Bernartice včetně její části Buková k významným povodňovým škodám. Prakticky obratem jsme převzali správu tohoto toku a v následujících letech zhotovili protipovodňová opatření. Současně rekonstrukci lávek a mostů jsme usměrňovali tak, aby byly tyto objekty bezpečné, nezhoršovaly odtokové poměry a nově netvořily odtokové závady, což se postupně ve spolupráci s obcí bezezbytku podařilo. Tato protipovodňová opatření se osvědčila během srpnové povodně 2022, kdy prakticky bezeškodně převedla velkou vodu, která přibližně odpovídala kapacitě úpravy, mezi 20 – letým a 50 – letým průtokem. Zprovozněné stanice budou sloužit k prevenci a operativně při přívalových srážkách a povodních“. 

 

Stávající síť stanic je již velmi rozsáhlá a zajištění jejího spolehlivého provozu je organizačně i ekonomicky náročné. Kromě měřících stanic na jednotlivých tocích se provádí měření na významných vodních dílech Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Olešná, Žermanice, a Těrlicko. Měří se vodní stavy a srážky podobně jako na vodních tocích včetně vodních hladin v nádržích, ale navíc jsou přebírána měření z řídicích systémů vodních děl, z měření technickobezpečnostního dohledu a záběry z kamer vybudovaného kamerového systému, které jsou zobrazovány v domku hrázného a na VH dispečinku.

 

Kvalitu vody v parametrech pH, rozpuštěný kyslík, redox potenciál, vodivost, teplota vody a vzduchu měříme ve třech profilech, a to na Ostravici v Ostravě, na Olši v Dětmarovicích a na Odře v Bohumíně,“ vysvětlil vedoucí Vodohospodářského dispečinku státního podniku Povodí Odry Vladimír Zdráhal a pokračoval: „Na konci loňského roku jsme dokončili novou klimatologickou stanici v Nových Heřminovech, která měří nejen standardní veličiny, ale také například půdní vlhkost
v cca 3 hloubkách, sluneční svit, rychlost a směr větru, výpar. Technologický servis zajišťuje pobočka ČHMÚ a údržbu kolem stanice zajišťuje náš dispečink. Naměřená data budou v budoucnu sloužit k porovnání klimatu před a po výstavbě vodní nádrže Nové Heřminovy.“

 

Další ojedinělé stanice mohou vzniknout v případě vybudování nových vodních děl a potřeby operativní informace z nich, případně mít informace k jejich řízení. V budoucích 10 letech tak nelze vyloučit nové měřicí stanice na připravovaných malých vodních nádržích, jako jsou malé vodní nádrže (MVN) Stěbořice na Velké, Jičina na Grasmance, MVN na Rakovci a Polančici, nebo na vakovém jezu na Polančici v Polance nad Odrou, případně na pohyblivém jezu na odlehčení Ščučí. Samostatně se bude budovat systém měření pro vodní nádrž Nové Heřminovy, jako jsou limnigrafy na Opavě nad nádrží s řízením rozdělování průtoků do toku a do obtokového koryta určeného pro migraci vodních organismů, na Milotickém potoku, na Opavě pod nádrží a na jezech v Zátoru a v Branticích. 

Všechna měřená data jsou zobrazována v aplikaci Vodohospodářského dispečinku a slouží všem složkám státního podniku povodí Odry pro jejich vodohospodářské činnosti a vybrané údaje jsou prezentovány také na webových stránkách našeho podniku.

Zdroj: Povodí Odry

Foto: Povodí Odry