MSK | Všechny významné vodní nádrže mají dobrý stupeň naplnění zásobního objemu a bez omezení dodávají vodu pro obyvatele, průmysl a současně zajišťují v řekách pod nádržemi průtoky pro kvalitní život vodních organismů včetně ryb. Průtoky v tocích se pohybují na úrovni 180 a 355 denních vod, na tocích s malým povodím i menší.

Foto: STA Bruntálsko

Srážkové úhrny se za poslední měsíc pohybovaly od 20 do 60 mm, ojediněle v oblastech, kde se vyskytly bouřky, a to zejména na Hlučínsku a Opavsku, kde měly přívalový charakter, až kolem 90 mm. Tyto přívalové srážky se splachy půdy způsobily lokální povodně a nejhorší situace byla v obci Třebom na drobném vodním toku Pština. Naplněnost nádrží je v současnosti přiměřená a pohybuje se od 73 (na VD Šance) do 100 % (na VD Kružberk). Na nádrži Morávka je nadále snížená hladina na 75 % objemu z důvodu probíhající stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní“, která bude ukončena na přelomu října a listopadu letošního roku.

„I přes letošní teplé letní období a velké rozdíly srážkové činnosti v rámci celého povodí Odry byly zabezpečeny dodávky vody plynule a podle požadavků odběratelů a dlouhodobě byly nadstandardně zajištěny průtoky v tocích pod přehradami. Je to dáno kvalitním řízením Vodohospodářské soustavy povodí Odry“, konstatoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček a dodal: „Soustava nádrží v povodí Odry pracuje jako jeden celek s cílem dodávat vodu pro obyvatelstvo i průmysl celého regionu, zajistit protipovodňovou ochranu obyvatel a udržet život v řekách v období sucha. Koncepčně zajišťuje řízení a další rozvoj vodohospodářské soustavy Odbor vodohospodářských koncepcí a informací a odběry dodavatelům s průtoky pod přehradami realizují hrázní jednotlivých vodních děl našich dvou závodů v Opavě a ve Frýdku – Místku pod vedením Vodohospodářského dispečinku v Ostravě. Určitě příjemná je i rekreace na nádržích jako jsou Slezská Harta, Olešná nebo Těrlicko, a samozřejmě pokud to hydrologická situace dovolí, vodní elektrárny na nádržích vyrábějí zelenou elektrickou energii“.

Poznámka:
Státní podnik Povodí Odry na ploše 6 252 km2 patřící do území Moravskoslezského a části Olomouckého kraje spravuje 3 668 km vodních toků, z toho 1 111 km významných vodních toků. Dále spravuje 8 údolních nádrží s objemem kolem 300 mil. m3 zásobního prostoru, 30 malých vodních nádrží, 80 jezů, 3 gravitační převody, 13 malých vodních elektráren, 184 km říčních hrází. Páteřními toky jsou: Odra, Opava s Moravicí, Ostravice a Olše. Do povodí Odry spadá celkem 330 obcí. Vodárenské nádrže: Šance, Morávka a Kružberk s předsazenou nádrží s vodárenským využitím Slezskou Hartou. Nádrže dodávající vodu pro průmysl: Žermanice, Olešná a Těrlicko.

Zdroj: Povodí Odry