BRUNTÁL | Pokládka optických kabelů, kterou v letošním roce provádí společnost Telco na území města jako svou privátní investici, se pomalu blíží ke konci. Město požaduje, aby dotčené pozemky, zejména povrchy komunikací a chodníků, byly po dokončení akce zcela v pořádku.

Foto: MěÚ Bruntál

Ačkoliv se nejedná o investiční akci města, pokládka sítí v délce cca 17 km se dotkla mnoha občanů Bruntálu. Město umožnilo stavební firmě využít své pozemky za účelem pokládky sítí s termínem do 30. listopadu 2022. Zatím není jasné, zda se firmě stavbu podaří dokončit v plném rozsahu, pravděpodobně se přesune i do příštího roku.

Do doby předání zpět městu se jedná o staveniště, přičemž je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Občané se mohou setkat se situací, kdy se stavba může jevit jako dokončená, ale z technologických důvodů tomu tak nemusí být, protože se čeká například na propojení s jiným úsekem, jinou větví. K finálnímu zapravení povrchů komunikací i veřejné zeleně tedy zatím nedošlo.

Město po zhotoviteli požaduje úpravu dotčených pozemků alespoň do té míry, aby byly bezpečně uživatelné, než bude stavba finálně dokončena a pozemky vráceny zpět městu v původním stavu. Jako u ostatních privátních staveb, i zde se musela firma smluvně zavázat k pětileté záruce na všechny pozemky, které jsou či budou dotčeny stavbou. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat prodloužení stavby do příštího roku, dojde i ke konečnému předání stavby městu pravděpodobně na jaře příštího roku. Do té doby budou uvedeny komunikace minimálně do takového stavu, aby bylo možné provádět bezproblémovou zimní údržbu.

Pokud máte konkrétní poznatek o závadách na městském majetku – chodnících, komunikacích, hřištích, lavičkách, odpadkových koších, veřejném osvětlení, dopravním značení, zeleni apod. –, využijte bez váhání nástroje „hlášení závad“. Je to velmi jednoduché a váš požadavek nezůstane nevyslyšen:

Zdroj: MěÚ Bruntál