KRNOV | Rekonstrukce koupaliště se blíží ke zdárnému konci. Probíhá montáž technologických zařízení, instalace nového dětského hřiště, dokončuje se nová vodovodní přípojka, montují obrubníky, vrcholí přípravy na kladení dlažby i montáž toboganu, pergoly a dalších prvků, sází se stromy. Především ale specialisté na bazénové vany potahují oba bazény fólií.

Foto: MěÚ Krnov

„Aby mohlo dojít k potahování bazénů speciální bazénovou fólií, je třeba dodržet přísné technologické postupy. Například přelivová hrana může mít toleranci jen plus minus jeden milimetr, což se stavbařům povedlo. Co ovlivnit už nemohou, je počasí. Pokládka se musí provádět za sucha, čemuž proměnlivé počasí s dešťovými přeháňkami na počátku minulého týdne nepřálo. Technologický postup také vyžaduje bezprašné prostředí, protože jakékoli nečistoty se prokopírují do folie. Tuto podmínku trochu komplikuje dokončování vodovodní přípojky a blízkost stavby obchvatu, ale zhotovitel dělá vše, aby požadavky specialistů ze společnosti Centroprojekt splnil,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Přestože nasazení stavebních kapacit je mimořádné, termín zahájení provozu, který byl stanoven na konec června, bude mít zpoždění. Zpomalení stavby ze začátku roku, kdy stavbaři museli řešit problémy s vysokou hladinou podzemní vody, se nepodařilo zceladohnat. „Odčerpávání vody a umělé snižování hladiny podpovrchové vody probíhalo bezmála tři měsíce, což zapříčinilo změnu harmonogramu navazujících prací. Aby nedošlo ke zpoždění, absolvovali jsme společně s vedením města velké množství jednání se zhotovitelem, na kterých jsme projednávali možnosti eliminace této časové ztráty. Naštěstí stavební firma byla ochotná a vyšla nám maximálně vstříc,“ řekla Klára Hazuchová.

Dohodnuto bylo posílení počtu pracovníků na stavbě, když zde denně v průměru pracovalo 17 pracovníků a po zahájení prací na technologiích 26 osob, dále byla prodloužena pracovní denní doba a samozřejmostí byla i práce o víkendech. Díky přijatým opatřením se prodlevu podařilo výrazně zkrátit, ale ne zcela odstranit.

„Problémů během stavby bylo víc než dost, ale pokusili jsme se s nimi společně se zhotovitelem zabojovat se ctí a předpokládáme, že bazény začneme napouštět v druhé polovině července. Následovat bude stabilizace a chemizace vody a odběr vzorků. Pokud se hygiena vyjádří kladně, bude koupaliště otevřeno ve zkušebním provozu. Jelikož to bude v pozdějším termínu, než byl původně plánovaný, nebudeme pro letošek upravovat ceník vstupného. Ten zůstane stejný jako v minulých letech, to znamená, že dospělý návštěvník za celý den na koupališti zaplatí 30 korun, při vstupu po 14.00 hodině dvacetikorunu,“ řekl místostarosta Michal Brunclík a dodal: „Kvůli mírnému zpoždění stavby sice přijdeme o část koupací sezony, přesto jsem přesvědčen, že vysoutěžení veřejné zakázky na podzim loňského roku a zahájení prací v zimě bylo prozíravé. Vzhledem k současné situaci na stavebním trhu, kdy firmy nejsou schopné pokrýt poptávku, by se nám později nemuselo podařit najít zhotovitele a také cena by byla nepochybně vyšší.“

Rekonstrukci koupaliště provádí společnost Rakord – R & R. Stavba zahrnuje opravu původní bazénové vany a akumulačních jímek, instalaci nové bazénové technologie i atrakcí a vybudování nového dětského bazénu. Cena za dílo byla ve smlouvě stanovena na 39 milionů korun. Dosud bylo se zhotovitelem uzavřeno šest dodatků v celkové výši 3,7 milionu korun bez DPH. Dodatky se týkaly například přípravy odčerpání vody z výkopu, rekonstrukce vodovodu ze studny, bourání původních železobetonových šachet a staticky nevyhovující železobetonové stěny bazénové vany nebo těsnění prostupů přes betonové stěny proti tlakové vodě.

Stavbu zkomplikovalo množství podzemní vody

Městské koupaliště leží v území, jehož podloží tvoří především fluviální, říční sedimenty, které se zde zachovaly v podobě meandru řeky Opavice. Přesto, když na podzim loňského roku přebírala firma Rakord staveniště a pustila se do rekonstrukce plovárny, nikdo netušil, že zanedlouho zkomplikuje slibně rozjeté práce nečekaně vysoká hladina spodní vody. Na ni pracovníci narazili při kopání základů pro akumulační jímku a strojovnu, a to už ve dvou a půl metrech pod úrovní terénu.

V projektové dokumentaci, která se opírala o existující hydrogeologické posudky, se přitom předpokládalo, že hladina spodní vody bude v podstatně větší hloubce. Rozdíl mezi hladinou skutečnou a změřenou a zaznamenanou v posudcích hlavního zdroje vody pro koupaliště byl čtyři metry a byla ještě výš, než původní „německé“ dno v nejhlubší části bazénu.

Ke stanovení dalšího postupu byl proto přizván hydrogeolog Petr Ulahel, který vypracoval hydrogeologické vyjádření pro povolení k nakládání s podzemními vodami a pro povolení stavby. V něm nejdříve zdokumentoval geologické a hydrogeologické charakteristiky prostoru stavebního objektu akumulační jímky a strojovny.

„Stavba se nachází v oblasti s průběhem původního řečiště řeky Opavice. Detailnějším šetřením byl vysledován generelní přítok vody od severozápadu s odtokem k jihovýchodu v hloubce přibližně čtyři až pět a půl metru od terénu. Na uvedené pásmo zvodnění jsou vázány doprovodné přítoky přítoku mělčího charakteru od stávajícího koryta řeky Opavice v hloubce 3,5 až 4,2 metru od terénu. Problematika se může kombinovat s umělým přívodem průsakové vody přes technickou šachtici v hloubce 3,5 až 4,5 metru, a to podél potrubí vedeného kolmo k řece, které pravděpodobně dříve sloužilo k napájení koupaliště,“ uvedl Petr Ulahel. Odborníci, kteří zpracovávali původní expertizy, podle svého kolegy nepochybili. Ani průzkumnými vrty v rastru 10 metrů by na původní řečiště a kumulované místo ve výkopu objektu předem nenarazili. Šlo o souhru náhod, několika vnějších vlivů a nepředvídatelných přítoků.

Hydrogeolog následně stanovil technické parametry odvodňovacích objektů, včetně jejich testování, a na základě jejich hodnocení navrhl optimální způsob odvodnění stavby. Byl proveden odvodňovací širokoprofilový objekt – vrt v prostoru výkopu, který podchytil dominantní přítok podzemní vody, dále si odvodnění vyžádalo další doprovodné odvodňovací objekty – tři vrty situované na přítoku od řeky Opavice a současně byla voda čerpána ještě z technické šachtice. „Původní odhad délky čerpání byl 60 dnů, ve skutečnosti ale čerpadla běžela dnů 85, 24 hodin denně, se záložním zdrojem energie, jako pojistkou při výpadku proudu. Délka odčerpávání vody byla odvislá od technologického postupu probíhajících prací na stavebním objektu a v jeho těsném okolí. Zastavení odčerpávání, a tím zpětné zalití míst podzemní vodou, bylo možné až tehdy, když byla provedena hydroizolace jímky a bylo jisté, že zejména betonové prvky dosáhly požadované minimální pevnosti a nehrozilo například vyplavování cementových částic ze struktury betonové směsi,“ upřesnila Klára Hazuchová.

Tahákem budou bazénové atrakce

Návštěvníci koupaliště se mohou těšit na tobogan v barvách města, tedy modro žlutý, duhovou skluzavku a v ploše bazénu se tyčí lezecká stěna. Děti se ale zabaví i mimo bazén. Třeba na novém dětském hřišti, jehož instalace není součástí rekonstrukce. Malí návštěvníci zde budou mít k dispozici různé druhy houpaček, tabuli na kreslení i šplhací sestavu, to vše na dohled rodičů odpočívajících pod zastřešenou pergolou.

Přibyly nové stromy

Cennou součástí koupaliště je zeleň, která byla v co největší míře zachována. Kvůli napadení kůrovcem byly vykáceny tři smrky a nová podoba koupaliště si vyžádala odstranění pěti stromů. Tři ustoupily dětskému bazénu a toboganu a dva novému plotu na severní straně. Počet stromů v areálu už je ale vyšší, než před zahájením rekonstrukce. Podél plotu bylo vysazeno 14 stromů a 14 solitérních keřů, jejichž cílem je odclonění koupaliště od nově budované komunikace. Dále je v přípravě položení 1475 metrů čtverečních kobercového trávníku kolem bazénů a výsadba živého plotu z 935 tisů. Živý plot bude společně s nízkým pletivovým oplocením tvořit bariéru po obvodu bazénů, aby lidé do vody vcházeli pouze přes čisticí zóny.

Na obnovu dohlédl městský architekt

Rekonstrukce koupaliště probíhá pod dohledem městského architekta. Ten se v průběhu stavby vyjadřoval jak k barevnosti tobaganu a skluzavky, tak třeba k rozměrům, materiálu a odstínu dlaždic nebo dřevoplastu na mola.

Krytý bazén: začaly přípravy na výstavbu

V souvislosti s plánovanou výstavbou krytého bazénu v areálu koupaliště odborníci zpracovávají hydrogeologickou studii, která zahrnuje velké množství průzkumných vrtů. Následně by měla vzniknout objemová studie, která bude podkladem pro zadání uzavřené architektonické soutěže na řešení novostavby městských lázní či aqua parku.

Koupaliště má 84 let

Krnovské koupaliště bylo slavnostně otevřeno 15. července 1934. Návštěvníkům nabídlo bazén pro plavce a neplavce, dětský bazén, sprchy, hudební pavilon, pavilon s bufetem a dřevěné šatny. Tuto událost připomíná bludný balvan s německým textem u dřívějšího vchodu na koupaliště, který byl nalezen v 80. letech minulého století při opravách areálu.

Zdroj: MěÚ Krnov