KRNOV | Historické jádro města by se v letošním roce mělo rozšířit o nový prostor. Bude jím prostranství v okolí Koncertní síně sv. Ducha, které po demolicích a archeologickém průzkumu v současnosti připomíná spíše terén bojiště.

Foto: MěÚ Krnov

„Na ploše o rozloze 2300 metrů čtverečních budou vybudovány chodníky a zpevněné plochy, dojde k obnově části hradeb, úseku středověkého valounového chodníku a bude provedena sanace historické klenby nad bývalým náhonem. V prostoru budou následně rozmístěny lavičky a další městský mobiliář, který doplní veřejné osvětlení a zeleň,“ uvedl Lubomír Stýskala z odboru veřejných zakázek.

Na stavbu, která bude jednak součástí zázemí koncertní síně, ale také bude užívána veřejností v rámci propojení ulic Sv. Ducha a Štursovy, je v městském rozpočtu vyčleněno 8,3 milionu korun. Firmu, která by tuto investiční akci zrealizovala, ale zatím město nenašlo. Na první výzvu nereagoval žádný zájemce. „Nyní proto vyhlašujeme veřejnou zakázku opět. Bude to formou zjednodušeného podlimitního řízení prostřednictvím Profilu zadavatele a navíc ještě přímo oslovíme pět krnovských firem. Snad se nám podaří zhotovitele v co nejkratší době získat,“ podotkl Lubomír Stýskala.

Po realizaci projektu dojde k vytvoření nového odpočinkového celku ve velmi cenném území, spojeném s nejstarší historií města, kde v letech 2014-2016 probíhal rozsáhlý archeologický průzkum. Archeologové zde postupně odkryli řadu unikátních památek. Mezi jinými nejdelší souvisle zachovalý základ městské hradební zdi a předhradebního chodníku z valounové dlažby, po kterém chodili již obránci Krnova za třicetileté války, nejstarší městský kanalizační systém z vydlabaných kmenů, základy nejstarší krnovské cechovní barvírny, která se nacházela mezi hlavní městskou hradbou a vedlejší parkánovou hradbou, nebo mince ze 17. až 19. století, zapadlé ve valounové dlažbě. Zajímavý je také systém barvířských kádí, jejichž základy včetně odtokového kanálu budou půdorysně vyznačeny do budoucích zpevněných ploch v místě barvírny. Historii místa bude připomínat i pozůstatek středověké uličky z říčních valounů, ohraničené obnaženými základy bývalých průmyslových budov a hradební zdí.

„Plánované úpravy prostoru v okolí koncertní síně zapojí tuto část bývalého průmyslového areálu do života města. Obyvatelé i návštěvníci Krnova zde budou mít příležitost prohlédnout si archeologicky odkryté objekty, které se vážou ke středověké minulosti města a tradicím zdejšího textilního průmyslu. Jsme přesvědčeni, že prezentace unikátních reliktů bývalé cechovní barevny navíc vhodně doplní expozici připravovanou v Karnole a přispěje k tomu, aby se Krnov a jeho památky staly vyhledávaným cílem turistů,“ uvedl Michal Zezula, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě.

Na tom, že území bude zpřístupněno, má velký podíl také společnost Veolia Energie ČR, která investovala nemalé prostředky do přeložky parovodu. Jeho uložení pod zem ovlivnilo budoucí využití celého území a umožní zpřístupnění okolí koncertní síně z ulic Štursovy a Sv. Ducha.

Zdroj: MěÚ Krnov