KRNOVSKO | Místní akční skupinu Rozvoj Krnovska vede nová ředitelka Anna Vaverová. V nové funkci se chce zaměřit na zvýšení propagace společnosti a lepší spolupráci s partnery. Upozornila, že organizace příští rok oslaví jubilejních 20 let působení na Krnovsku.

Foto: STA Bruntálsko

Proč jste se rozhodla přihlásit do výběrového řízení na pozici ředitelky společnosti?

„Když jsem uviděla na facebookových stránkách města Krnov nabídku této pozice, vnímala jsem to jako životní šanci a možnost využít své profesní zkušenosti v již známé dotační oblasti. Pracovala jsem po studiích jako projektový manažer v CzechInvestu v Praze.“

Když jste usedla do křesla ředitelky, jaké jste měla pocity a jaké byly Vaše první kroky?

„V první řadě to byl pocit velké zodpovědnosti za to, aby pod mým vedením společnost skvěle fungovala. Pracovní tým jsem seznámila se svou prezentací prvních 100 dní ve funkci ředitele a společně jsme prodiskutovali moje vize. První kroky vedly také ke starostům 25 obcí v území Krnovska a ke stávajícím partnerům MAS Rozvoj Krnovska.“

Jaký má pro Vás význam MAS Rozvoj Krnovska?

„Místní akční skupina Rozvoj Krnovska je organizační složkou obecně prospěšné společnosti. MAS příští rok ve velkém oslaví 20 let působení v území Krnovska a má za sebou celou škálu úspěšně proplacených dotačních projektů. Pro mě osobně má MAS význam v jejich možnostech propojení veřejné, podnikatelské a neziskové sféry. Baví mě naslouchat, spojovat všechny strany a zjišťovat potřeby v rámci celého území, ke kterému mám velmi silné osobní vazby už odmalička a od roku 2014 v něm žiji a pracuji.“

Co připravujete a jaké jsou Vaše plány?

„Určitě je potřeba zaměřit se na zvýšení propagace společnosti a místní akční skupiny a také na rozšíření partnerů, kteří se mohou svým členstvím podílet na rozvoji vlastního regionu, ve kterém žijí a pracují, na výběru výzev, na které se daný region zaměří a do jakých oblastí budou plynout dotace. Je opravdu výhodné stát se partnerem Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska.“

Jak chcete zviditelnit Vámi řízenou společnost a jak zvýšíte o ní povědomí u občanů v regionu i mimo něj?

„Klíčové je být blízko lidí, firem a zástupců obcí v rámci území Krnovska. Účastním se aktivně akcí, které pořádají Partneři MAS, například jsem poprvé jela Osoblažskou úzkokolejkou. Osobní kontakt se nedá ničím nahradit a je důležité komunikovat. Plánujeme v rámci oslav 125 let úzkokolejky akci s názvem „Poznej svoji Místní akční skupinu“ v termínu 16. září 2023.“

Jaké výzvy připravujete v tomto a následujícím roce?

„Letos končí jedno programové období a začíná nové 2021–2027, což je docela náročné, ale velmi se těšíme na otevírání nových výzev. Momentálně máme schválené tyto programové rámce: Integrovaný regionální operační program (IROP) a Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Připravujeme podklady pro schválení dalšího rámce Společnou zemědělskou politiku (SZP) a výzvu do Státního fondu životního prostředí. I když začnou nové operační programy, tak stále ještě potrvá, než se dokončí administrace realizovaných projektů z období 2014–2020.“

Řešíte i nějaké projekty pro obyvatele území?

„Od ledna 2023 zpracovává kancelář MAS žádosti pro nízkopříjmové domácnosti z programu Nová zelená úsporám Light. Celkově již bylo podáno 163 žádostí se zálohově vyplacenou částkou přes 20 miliónů korun a k dnešnímu dni jich bylo 18 zrealizovaných. Pracovníci kanceláře odvedli obrovský kus práce a pomohli zlepšit podmínky pro bydlení hlavně seniorům, kteří pobírají důchod a vlastní rodinný dům.“

Podporuje MAS Rozvoj Krnovska rozvoj obcí? Jakým způsobem?  

„V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) jsme se zavázali rozvíjet 25 obcí, které patří do území Krnovska. Především jde o finanční podporu podnikatelských a veřejných subjektů, kteří působí na našem území. Například za rok 2022 byly podpořeny investice do 12 zemědělských podniků, dva žadatelé získali podporu v rámci investic do nezemědělských činností a v rámci základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech bylo podpořeno 10 projektů, to vše z operačního programu: Program rozvoje venkova. Dále v rámci 14. výzvy Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byl podpořen projekt vybudování odborné učebny včetně zajištění bezbariérovosti ZŠ a MŠ Jindřichov. Vše si můžete podrobně přečíst ve Výroční zprávě za rok 2022, která je zveřejněna na webu www.maskrnovsko.cz a také v obchodním rejstříku.“

Co byste závěrem popřála a vzkázala občanům regionu a našim čtenářům?

„Občanům regionu přeji, aby pozitivněji vnímali prostředí, ve kterém žijí a uvědomili si, že to mohou měnit k lepšímu hlavně oni a využít k tomu služeb místní akční skupiny. Čtenářům přeji kvalitní zdroje s pravdivými informacemi.“

ANNA VAVEROVÁ

ředitelka Rozvoj Krnovska o.p.s. (MAS Rozvoj Krnovska)

Věk: 37 let

Vzdělání: vysokoškolské

Koníčky: četba, procházky, cestování

Motto: „Přes překážky ke hvězdám.“