MSK | Moravskoslezský kraj pomáhá rybářům překonat problémy spojené s pokračujícím suchem a klimatickými změnami. Dnes krajští radní na svém jednání „přiklepli“ regionálnímu Českému rybářskému svazu více než 150tisícovou dotaci. Peníze pomohou zarybnit revíry, podpoří produkci a chov lososovitých ryb, především pstruha potočního.

Foto: Pixabay

Kvůli měnícím se klimatickým podmínkám a dalším vlivům klesá populace lososovitých ryb v moravskoslezských řekách. „Protože ryby nejsou schopny samoreprodukce, musí Český rybářský svaz, který obhospodařuje mimo jiné i revíry v povodí řeky Odry včetně přítoků Ostravice, Opavy a Olše, nahrazovat původní populaci ryb v tocích uměle odchovanými jedinci. A to stojí spoustu peněz. Je důležité tento druh ryb v našich vodách udržet a zajistit vyrovnanou populaci rybí obsádky, proto kraj rybářům pomůže pokrýt alespoň část těchto nákladů,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová s tím, že krajskou dotaci rybáři využijí na nákup krmiva, léčiv, uhradí náklady na plůdek pstruha obecného nebo násady pstruha duhového.

„Společně s Českým rybářským svazem a Povodím Odry podporujeme také opravy splávků na tocích, aby se rybám zlepšil životní prostor pro přirozených výskyt, činnost rybářských kroužků dětí a rybářské soutěže,“ dodala náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

MSK | Moravskoslezský kraj společně s dalšími organizacemi spolupracuje na dalších opatřeních, která v případě prohlubujících se extrémních meteorologických a hydrologických jevů – sucha či povodní – zajistí, aby region byl co nejméně zranitelný.

Dotace na řešení problémů se suchem
„Koncem loňského roku jsme nechali zpracovat Analýzu zranitelnosti Moravskoslezského kraje vůči dopadům klimatické změny do roku 2030 a do roku 2050. Bude jedním z podkladů pro zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje do roku 2027. Navazovat na ni bude projekt LIFE zaměřený na komplexní řešení pohornické krajiny v souladu s požadavky na revitalizaci a resocializaci tohoto specifického území a také s možností adaptace území vzhledem ke klimatické změně,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová s tím, že kraj také vyhlásil dotační program na podporu projektů, které pomohou obcím najít optimální způsob, jak nakládat s vodami.

„I letos jsme vyhlásili dotační program Drobné vodohospodářské akce, který pomůže obcím řešit problémy se zásobováním obyvatel pitnou vodou. Obce mají k dispozici 22 milionů korun. Abychom eliminovali dopady sucha na lesní porosty, vyhlásili jsme dotační program Podporu hospodaření v lesích. Tam během roku rozdělíme zhruba 9 milionů korun,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

V roce 2009 postihly Moravskoslezský kraj přívalové deště, které generovaly až 3krát vyšší průtoky než je „stoletá voda“, s následující velkou regionální povodní. V roce 2010 byly zaznamenány historicky nejvyšší průtoky na dolní Olši za dobu pozorování. V letech 2015 až 2016 bylo povodí Odry naopak postiženo doposud největším, více jak „stoletým“ suchem. Vloni kraj postihlo hluboké sucho na jaře, které přetrvávalo prakticky i přes červencové srážky po celý rok a skončilo až se sněhovými a dešťovými srážkami v závěru roku.

Zdroj: MSK

top