KRNOV, OSOBLAHA | Výzvu z Operačního programu Životní prostředí vyhlásí 11. února 2019. Příjem žádostí bude ukončen 12.dubna 2019 ve 20 hodin. Celková alokace pro tuto výzvu je vyhlášena ve výši 5 000 000 korun.

Foto: Zdenka Spurná

 

Kdo může žádat?
– obce na území MAS, kraj, svazky obcí, organizační složky státu, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 100 000 korun. Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 6 250 000 korun. Dotace je maximálně 80 procent z celkových způsobilých výdajů.

Jaké aktivity budou podporovány?

OPŽP I. Protierozní opatření

– opatření zamezující vodní erozi
o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, např. travní
pásy, průlehy apod.
o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, např. hrázky, terasy,
svodné příkopy apod.
o preventivní opatření, např. zakládání či obnova mezí, remízů apod.
– opatření zamezující větrné erozi
o obnova či zakládání větrolamů

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.