KRNOV, OSOBLAHA | V uplynulém období MAS Rozvoj Krnovska vyhlásila již v pořadí 2. výzvu v Programu rozvoje venkova.  Z celkových zaregistrovaných 23 žádostí o dotaci bylo schváleno 9 projektů k podpoře. Projekty podpořené v 1. výzvě PRV jsou v realizaci nebo realizace již byla ukončena.

Foto: Ilustrační Pixabay

„V předchozích měsících proběhla také kontrola a výběr projektů v Operačním programu zaměstnanost. Momentálně jsou všechny podpořené projekty ve schvalovacím procesu na ŘO OPZ. Na konci letošního roku plánujeme vyhlásit ještě jednu výzvu v OPZ, která bude zaměřena na podporu prorodinných opatření a další na nevyčerpanou alokaci z první výzvy OPZ.,“  informovala ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

“Další skvělou zprávou je skutečnost, že jsme koncem června vyhlásili výzvy v IROP, které jsou zaměřeny na podporu bezpečné dopravy, podporu sociálního podnikání, sociálních služeb a dostupnosti vzdělávací infrastruktury. Připraveny jsou prostředky ve výši cca 25 milionů Kč na podporu projektů, které budou naplňovat cíle SCLLD MAS Rozvoj Krnovska.“ pokračovala ředitelka Jalamasová.

MAS RK také rozšiřuje svojí strategii o Programový rámec – Operační program životní prostředí, ve kterém budou moci žadatelé žádat o 10 miliónů korun na podporu projektů zaměřených na sídelní zeleň i v obcích do 500 obyvatel a na podporu projektů vedoucích k protierozním opatřením.

„Nakonec bychom chtěli touto cestou poděkovat všem členům jak výběrového, tak rozhodovacího orgánu za skvělou spolupráci při hodnocení a schvalování žádostí o dotací a přejeme všem žadatelům a příjemcům mnoho trpělivosti a sil k realizaci projektů.“ uzavřela ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

Veškeré informace o vyhlašovaných výzvách naleznete na webových stránkách http://www.maskrnovsko.cz/ ,kde najdete také podrobnou zprávu o činnosti MAS za rok 2017.

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfka zpravodajství.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.