MALÁ MORÁVKA | České školství je často terčem kritiky, že se nedostatečně přizpůsobuje aktuálním potřebám měnící se společnosti. Je samozřejmé, že velký kolos se kormidluje obtížněji a změny směru jsou pomalé. Na jednu stranu se od českých škol očekává, že budou flexibilní, zaměřené na individualitu dítěte, na druhou stranu je tlak na slučování do velkých organizačních celků, které musí ctít jednotná pravidla. Velké školy jsou tak možná ekonomicky výhodnější, ovšem obtížněji nabídnou svým žákům individuální přístup, rodinnou atmosféru a výchovně-vzdělávací metody zaměřené opravdu na dítě a jeho potenciál. 

Foto: Eva Vraspírová, ředitelka ZŠ Malá Morávka

Rodiče, kteří jsou ve výchově svých dětí proaktivní a sledují nové poznatky z oblasti vzdělávání, často ve snaze vyhnout se velkému anonymnímu školství vyhledávají soukromé školy, které jsou zpravidla založeny na malých, věkově smíšených kolektivech. Za tuto devízu jsou ochotni platit nemalé peníze a dojíždět daleko od svého bydliště. Stejnou filozofii, rodinnou atmosféru a moderní přístup ke vzdělávání ale zcela bezplatně nabízí i dobrá málotřídní škola. Jednou z nich je základní škola v Malé Morávce, která skutečně naplňuje poslání rozvíjet děti ve všech oblastech dle jejich možností a zájmů. Za kvalitní výukou a za možností sportovního rozvoje sem z okolních měst dojíždějí děti od prvního do pátého ročníku. 

Škola v Malé Morávce těží ze své vynikající polohy uprostřed lyžařského ráje, je proto zcela přirozené, že ve svém programu má také výcvik budoucích lyžařských šampionů. Kvalita vzdělávání zůstává na prvním místě, ovšem ve snaze podpořit děti i v jejich sportovním rozvoji přizpůsobuje organizaci vyučování tak, aby byly umožněny ranní tréninky na svahu ještě před začátkem školy. Velkou přidanou hodnotou školy je spolupráce s trenéry lyžování z Tréninkového centra Praděd, kteří tento sport dělají dostupný pro všechny žáky. Celoroční tréninky i vícedenní soustředění probíhají v součinnosti se školou a organizace vyučování je tomu přizpůsobena. Novinkou pro tento školní rok je posunutí začátku vyučování na 8:30, aby zájemci o ranní tréninky nepřicházeli o výuku. Do školy vozí trenéři žáky přímo ze svahu. Ochuzeni o lyžování nejsou ani děti, které se neúčastní pravidelných tréninků. Ve školním vzdělávacím plánu ZŠ Malá Morávka je v rámci tělesné výchovy sjezdové lyžování součástí výuky, a to po celé zimní období pro všechny žáky zdarma ve skiareálu Kopřivná, kterému tímto škola děkuje za spolupráci. 

Odložení začátku vyučování až na 8:30 není benefitem jen pro lyžaře. ZŠ Malá Morávka chce být aktivní školou sledující nejnovější poznatky v mnoha různých oblastech. Týká se to nejen moderních vzdělávacích metod (např. Hejného matematika, Wow English), ale také úpravy organizace vyučování tak, aby více respektovalo přirozený biorytmus dětí. Nezralá dětská nervová soustava funguje efektivněji až při jasném denním světle. Odborníci na vývojovou psychologii doporučují posunout začátek vyučování na pozdější dobu, umožňují-li to podmínky školy. A to je právě obrovská výhoda malé morávecké školy – vytváří si takové podmínky, jaké považuje za nejlepší pro zdravý vývoj svých žáků. Rodiče si pozdější začátek výuky chválí, odpadá jim velká část ranního stresu. Ranní družina od sedmi hodin však zůstává k dispozici všem, kteří potřebují předat děti do školy dříve. 

Vedle důrazu na kvalitní výuku nabízí ZŠ Malá Morávka široké spektrum volnočasových aktivit v rámci kroužků. Děti tak nemusí dojíždět do jiných měst a platit za další zájmové útvary, ve školní družině si vyberou z různých oblastí – od hudebního a dramatického umění přes florbal až po praktické dovednosti vaření. Rodiče tak nemusí řešit složitou logistiku přesouvání do odpoledních kroužků. Nabídku volnočasových aktivit najdete na webových stránkách www.zs-malamoravka.cz. V letošním roce také začali pedagogové s dětmi systematicky pracovat na každodenním systematickém otužování. Celý komplex výchovy, vzdělávání a rozvoje dětí má na starost tým kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou podobně proaktivně naladěni, otevřeni novým poznatkům a fungující na vlně vzájemné pozitivní energie. 

Zkušenosti z málotřídních škol potvrzují, že tento specifický způsob výchovy a vzdělávání přináší svým absolventům řadu velmi dobře osvojených kompetencí do dalšího života. V tomto věkově různorodém kolektivu děti zažívají během pěti let všechny role – od malých nezkušených nováčků až po zralé zodpovědné vedoucí týmů, kteří zcela samozřejmě pomáhají dalším prvňáčkům. Naprosto přirozeně tak prochází všemi fázemi v kolektivní hierarchii na cestě k sebevědomému vstupu do velkého světa. Na rozdíl od věkově úzce vymezených tříd v běžných školách tady nikdo nezůstává od prvního ročníku uvězněn ve své (mnohdy nedobrovolné) pozici v kolektivu, která se s ním táhne celou školní docházku. Tady děti zrají v mnohem přirozenějším modelu vrstevnického učení a přebírání zodpovědnosti za sebe i za své okolí. Tento ohromný benefit málotřídního školství nenahradí žádná supermoderní velká škola. V tomto téměř rodinném prostředí pak není potřeba ani žádných alternativních výukových metod – celá koncepce „malotřídky“ je totiž ve své podstatě dokonalým koktejlem alternativy s klasikou. Kvalita vzdělávání zůstává, přesto je tu prostor pro řešení individuálních potřeb a rozvoj každého jednotlivce. 

Z tohoto úhlu pohledu je možnost vzdělávání na málotřídní škole vlastně výsadou, kterou rodiče z velkých měst vyhledávají. Škola v Malé Morávce je otevřena také aktivním rodinám ze vzdálenějších měst a obcí a přijímá i děti z jiných spádových oblastí. V této malé obci se tak setkávají podobně smýšlející lidé – děti, rodiče, trenéři i učitelé, kteří tvoří fungující tým a dodávají škole toho správného „genia loci“. Přijďte se přesvědčit – najdete je v budově ZŠ, nebo na svahu. Zájemci o návštěvu jsou kdykoliv vítáni!

Autor: Eva Vraspírová, ředitelka ZŠ Malá Morávka

Foto: Eva Vraspírová, ředitelka ZŠ Malá Morávka