KRNOV | Na městských pozemcích se ještě letos objeví první opatření, jejichž cílem je zadržet vodu v krajině a ochránit půdu před erozí. V blízkosti pastevního areálu v Chomýži bude vybudována soustava sedmi tůní a dojde na výsadbu stromů a keřů ve zdejším lokálním biocentru. 

Foto: MěÚ Krnov

„Tůně vzniknou na podzim v údolnici nad pastevním areálem a jejich cílem je zmírnit případné negativní důsledky přívalových dešťů. Jejich existence navíc podpoří zrod nových biotopů pro posílení populací vzácných rostlin a živočichů nacházejících se v okolní krajině,“ uvedla Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb. Na realizaci tůní se Krnovu podařilo získat dotaci ve výši 172 000 korun od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, a to z finančních prostředků v rámci Next Generation EU. „Náklady zhruba odpovídají výši dotace, takže město by toto opatření mělo stát minimum,“ upřesnila Pavla Hájková.

Městský rozpočet nezatíží ani výsadba stromů a keřů, které budou mimo jiné plnit funkci větrolamu. „V této věci spolupracujeme s neziskovou organizací Sázíme stromy, která je ochotná pro nás zajistit zdarma sazenice stromů a keřů. S prosbou o pomoc s výsadbou se pak obrátíme na veřejnost a věříme, že se nám podaří oslovit dostatečný počet dobrovolníků,“ řekla Pavla Hájková a dodala, že výsadba se uskuteční v podzimních měsících.

Obě plánované akce vychází ze studie s názvem „Zpracování studie proveditelnosti komplexní adaptace krajiny na klimatickou změnu pomocí přírodě blízkých opatření – I. etapa Opavice“, která navrhuje opatření, jejichž cílem je návrat vody do krajiny, zpomalení jejího odtoku ze svrchních vrstev půdy, zamezení půdní i větrné eroze a ochlazení krajiny. „Jde vůbec o první realizace, které odborníci navrhli. Jejich provedení je snazší z důvodu, že je vybudujeme na našich pozemcích. Chceme tím ukázat ostatním vlastníkům půdy, že ochrana krajiny nestojí moc peněz a navíc se na ni dají získat externí finanční zdroje,“ uzavřela Pavla Hájková.

Zdroj: MěÚ Krnov