KRNOV | Město Krnov se před rokem rozhodlo ve spolupráci s odborníky připravit své území na změnu klimatu a zadalo ke zpracování studii proveditelnosti komplexní adaptace krajiny na klimatickou změnu pomocí přírodě blízkých opatření, která je rozdělena na dvě etapy. Tu pro povodí Opavice již má k dispozici, v povodí Opavy bylo dokončeno mapování a nyní probíhá návrh opatření.

Foto: MěÚ Krnov

Studii pro povodí Opavice týkající se volné – zemědělské krajiny zpracoval spolek Živá voda podle modelu Živá krajina. Na bezmála osmi kilometrech čtverečních navrhujeme více než 70 hektarů nových ploch pro agroles, 15 hektarů nového lesa a 66 hektarů by se mělo zatravnit, čímž snížíme půdní erozi a zadržíme vodu ze srážek. Součástí návrhu jsou i nové meandry na narovnaných tocích a rozlivová území, která zabrání opakování škod, jaké způsobily ničivé povodně v roce 1997. Celkově všechna opatření dohromady zadrží bezmála 14 milionů hektolitrů vody, které bychom jinak ztratili,“ řekl předseda spolku Živá voda Jiří Malík.

Součástí studie jsou i opatření v lesích a v samotném intravilánu města. Lesy v povodí Opavice o rozloze 604 hektarů zmapovala a opatření navrhla společnost Aqua Terra Inova. Jde především o preventivní ochranu cest a svážnic, jako jsou průlehy a svodnice, spolu se vsakovacími prvky.

Zpracování studie pro povodí Opavice stálo necelé dva miliony korun a na financování se kromě města podílel Moravskoslezský kraj a společnost Kofola Československo. Práce na druhé etapě studie pro povodí Opavy vyjdou na 2,36 milionu korun a budou dokončeny v srpnu příštího roku.

Realizace navrhovaných opatření bude postupná. „V současné době komunikujeme s vlastníky pozemků a na realizaci opatření se pokoušíme získat finanční prostředky z jiných zdrojů, než z rozpočtu města. Do programu přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko-Česko jsme například podali žádost o dotaci na projekt, který řeší vybudování vodozádržných opatření v lesní krajině, která se nachází na městských pozemcích. Jde o soubor jednoduchých opatření ke zpomalení povrchového stoku a smyvu lesních půd, zejména se jedná o průlehy zakončené prokypřením půdy, aby měla odvedená voda kam zasáknout. Naším partnerem na slovenské straně jsou nezisková organizace Kvapka Rajeckej doliny a Lesy Slovenské republiky,“ uzavřela Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb. Pokud se podaří městu získat finanční prostředky, na realizaci dojde v letech 2024 a 2025.

Zdroj: MěÚ Krnov