KRNOV | Zastupitelé na svém zářijovém zasedání schválili Plán udržitelné městské mobility (PUMM) města Krnova, který se zabývá všemi druhy dopravy, to znamená silniční, statickou, železniční, cyklistickou a pěší, a jejím propojením s veřejným prostorem.

Radnice

„Schválení plánu je začátkem dlouhé cesty k reálným změnám v dopravě a veřejném prostoru. Pokud si tento strategický dokument vezmou za své všichni aktéři, kteří ovlivňují dopravu v Krnově, měla by v budoucnu být mobilita ve městě při použití jakéhokoliv dopravního prostředku dostupná, bezpečná a funkční,“ objasnil hlavní vizi plánu spoluautor PUMM a koordinátor procesu jeho pořízení Petr Gelnar.

PUMM začal vznikat v dubnu 2020 a na jeho tvorbě se kromě řady expertů, včetně odborníků z Fakulty dopravní ČVUT, podíleli i úředníci městského úřadu a krnovská veřejnost. „Déle než dva roky trvající proces, do nějž výrazně zasáhla pandemie covidu, obnášel mnoho jednání a setkání s nejrůznějšími experty na dopravu, disku­zí, průzkumů a schvalovacích procesů. Aby v analytické části mohla být zhodnocena současná mobilita v Krnově, bylo zpracováno objemné množství dat. Návrhová část pak obsahuje 37 cílů rozdělených do čtyř oblastí. Jde o oblasti vnitřní organizace, hromadné dopravy, bezpečné dopravy a aktivní dopravy,“ řekl Petr Gelnar.

Vnitřní organizace se zabývá tím, jak zefektivnit fungování úřadu a koordinaci projektů. Mezi základní cíle v oblasti hromadné dopravy patří zlepšení linkového vedení systému MHD a návaznosti na ostatní systémy hromadné dopravy, ale také třeba vylepšení stavu zastávek nebo infrastruktury pro hromadnou dopravu. Příkladem je přesun autobusového nádraží k hlavnímu vlakovému nádraží a vytvoření terminálu integrovaného dopravního systému, který zlepší koordinaci jednotlivých subsystémů hromadné dopravy.

„Bezpečná doprava se pak věnuje například návrhům křižovatek, třeba té u sokolovny. V oblasti věnující se aktivní dopravě jsou pak nastaveny základní principy, jak řešit pěší a cyklistickou dopravu. Je třeba zdůraznit, že PUMM neobsahuje konkrétní opatření typu je potřeba postavit tohle, dělat tamto, ale nastavuje základní principy. Pokud ty budou dodrženy, bude doprava fungovat,“ uvedl Petr Gelnar s tím, že PUMM je živým dokumentem, jenž se bude v průběhu let aktualizovat, aby v něm byly zohledněny měnící se podmínky.

Zdroj: MěÚ Krnov