KRNOV | Lokalita bývalé slévárny, která je ohraničená ulicemi Revoluční, Vrchlického, železniční tratí a řekou Opavou, prochází proměnou. V části, jež patří soukromému vlastníkovi, bude v dubnu otevřeno obchodní centrum a na městských pozemcích, kde vznikne zóna pro podnikání, nyní proběhlo geofyzikální měření.


To je potřebné pro zadání projektové dokumentace na vybudování technické a dopravní infrastruktury. „Demolice dřívějších průmyslových objektů je provedena jen po upravený terén a je možné, že se v některých částech nachází podzemní prostory, o kterých nemáme přesnou představu. Vzhledem k tomu, že se tu chystáme budovat sítě a dopravní infrastrukturu, potřebujeme výskyt podzemních konstrukcí upřesnit a předejít tak případným problémům,“ uvedla vedoucí odboru investic a správy majetku Klára Hazuchová.

Výsledky průzkumu budou součástí zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě bývalé slévárny včetně kruhového objezdu“. „Budoucím investorům zde chceme zajistit zásobování elektrickou energií, plynem, vodou, počítáme s vybudováním kanalizace pro odvedení splaškových vod, případně s osazením retenční nádrže pro zasakování dešťových vod ze zpevněných ploch a střech,“ řekla Klára Hazuchová.

Pro dopravní obsluhu je navrženo využívat všechny současné přístupové komunikace s tím, že přes ulice Zacpalovu a Alšovu bude tato obsluha realizována v nezbytně nutném rozsahu a osobními vozidly.„Pro vjezd nákladních vozidel se plánuje během následujících let vybudovat kruhový objezd, který vznikne v křižovatce ulic Revoluční, Nádražní a Joštovy,“upřesňuje Klára Hazuchová. Vnitřní dopravní obsluhu bude tvořit jednak páteřní komunikace, která povede od okružní křižovatky k jižní části plochy, odkud se stočí východně k ulici Vrchlického, a jednak spojka páteřní komunikace a komunikace v ulici Vrchlického ve střední části. Pro chodce budou podél páteřní komunikace vybudovány jednostranné chodníky.

V území by následně mělo vzniknout minimálně deset parcel určených pro výstavbu objektů především drobné výroby. Projektovou dokumentaci potřebnou pro vybudování technické a dopravní infrastruktury by měl projektant začít zpracovávat ještě letos.

Zdroj: MěÚ Krnov