KRNOV | Historická stavba má novou střechu a fasádu, stavbaři provedli také opatření ke snížení vlhkosti zdiva. Úprava okolí síně je v plánu v příštím roce.

Foto: MěÚ Krnov

K opravě památkově chráněného objektu město přistoupilo zejména kvůli tomu, že do budovy na mnoha místech zatékalo, což způsobilo degradaci částí krovu i fasády. „V průběhu stavby byl opraven krov, jehož některé prvky byly vyměněny, další, napadené dřevokazným hmyzem, ošetřeny. Nová je střešní krytina z přírodní břidlice, střešní okna i oplechování. Fasáda byla opravena a opatřena nátěrem, součástí prací bylo i zrestaurování obou kamenných desek v průčelí. To vše po konzultacích s památkáři,“ uvedla Martina Marčanová z odboru veřejných zakázek.

Z ostatních prací, které zahrnovaly opatření ke snížení vlhkosti zdiva podél východní části objektu, měla být vybudována také dešťová kanalizace. „Tu ale nebylo možné zrealizovat. A to z důvodu, že po provedených archeologických pracích je výška terénu nižší, než projekt zamýšlel. Řešena bude až v rámci úprav veřejného prostranství,“ vysvětlila Martina Marčanová.

V prostoru v okolí koncertní síně, kde v letech 2014-2016 probíhal rozsáhlý archeologický průzkum, má město záměr vybudovat chodníky a zpevněné plochy, obnovit část hradeb i úsek středověkého valounového chodníku a sanovat historickou klenbu nad bývalým náhonem. Na prostranství pak následně rozmístit lavičky, mobiliář, veřejné osvětlení, zeleň i dva 3D modely dřívější zástavby – z roku 1779 a z přelomu 19. a 20. století. „Na realizaci této zakázky se městu nepodařilo od roku 2018 najít zhotovitele. V případě, že zastupitelé schválí tuto akci v rozpočtu města, pokusíme se zakázku vysoutěžit opět v příštím roce a snad se to konečně povede,“ řekl starosta Tomáš Hradil. Na řešení okolí Koncertní síně sv. Ducha, včetně 3D modelů, je v návrhu rozpočtu na rok 2021 vyčleněno celkem 11,5 milionu korun. Rozpočet bude zastupitelům předložen ke schválení 9. prosince.

Zdroj: MěÚ Krnov