KRNOV | Po zimní přestávce byly obnoveny práce na úpravě okolí Koncertní síně sv. Ducha, kde vzniká nové veřejné prostranství. Sloužit bude jako zázemí koncertní síně i jako nově vzniklé pěší spojení ulic Sv. Ducha a Štursova. Jelikož propojení navazuje na dnešní Barvířskou ulici, ponese v budoucnu stejný název.

Foto: Sken – Vizualizace

Práce na ploše o rozloze 2 300 metrů čtverečních spočívají především ve vybudování chodníků, zpevněných ploch a zdí, obnově části hradeb i úseku středověkého valounového chodníku. „V současné době dokončujeme rekonstrukci historické kamenné zdi, pří které používáme původní kameny ze zbouraných starých zídek. Dále připravujeme novou kamennou zídku pro oplocení, které oddělí zahradu rodinného domu od nově vzniklého veřejného prostoru. Proběhla už také oprava historické klenby nad bývalým náhonem, kdy jsme přezdili uvolněné kameny do památkářské malty a opravili vyspárování i klenáky,“ uvedl Marek Uličný ze společnosti Grispa, která městskou zakázku za 8,7 milionu korun realizuje.

Stavbaři také provádí ruční výkop v prostoru nejstarší krnovské cechovní barvírny, kde archeologický průzkum z let 2014 až 2016 odhalil systém barvířských kádí. Jejich základy, včetně odtokového kanálu, budou půdorysně vyznačeny do budoucích pochozích ploch. Historii místa bude připomínat rovněž část středověké uličky z říčních valounů, která se nachází poměrně hluboko pod úrovní terénu a bude proto zpřístupněna dvěma schodišti z pohledového železobetonu.

„Během archeologického průzkumu byla odhalena také hradba. Ta sice bude stejně jako barvírna či klenba náhonu zasypána, ale na novém prostranství, které bude vydlážděno žulovými kostkami, její půdorys budou připomínat dva vyvýšené záhony s trvalkami, řekl Petr Mynář z odboru investic a správy majetku.

Pochozí plochy budou nejen ze žulových kostek, ale také mlatové nebo dřevěné. „Zpevněná dřevěná plocha je navržena v ploše bývalého mostku přes mlýnský náhon. Použity budou drážní impregnované pražce, které budou opatřeny vyfrézovanými drážkami pro zamezení uklouznutí na dřevěném povrchu,“ upřesnil Petr Mynář.

Před ukončením prací v polovině letošního roku dojde ještě na instalaci veřejného osvětlení, kovaných prvků oplocení nebo městského mobiliáře, tedy laviček, odpadkových košů, stojanů na kola, informačního panelu, ale také dvou 3D bronzových modelů dřívější zástavby – z roku 1779 a z přelomu 19. a 20. století. Úpravu prostoru završí sadové úpravy, které zahrnují založení nových travnatých ploch, výsadbu stromů a keřů a vybudování záhonů s trvalkami.

Vizualizace “Řešení veřejného prostoru okolí Koncertní síně sv. Ducha v Krnově”

Zdroj: MěÚ Krnov

 

top